UK Area Dialing Code 02300

02300

Where is area code 02300 in uk?

Southampton

Portsmouth

Information About Area Code 02300

Area Code 02300
Covered Area

Southampton

Portsmouth

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2300 xxxxxx
Australia 0011 44 2300 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2300 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2300 xxxxxx
Cuba 119 44 2300 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2300 xxxxxx
Local Number Format 02300 xxxxxx

FAQ: 02300

Q: Where is telephone area code 02300 located?

A: The dialing area code 02300 is belongs to Southampton, Portsmouth, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02300?

A: At first, dial aread code which is 02300 and the add rest of the numbers. Example: 02300 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02300?

A: To make an international call with area code 02300, dial country code which is +44 or 0044, area code 2300 and rest of the numbers. Example: +44 2300 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02300 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2300 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2300 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02300 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2300 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2300 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02300 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2300 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2300 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02300 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2300 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2300 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02300 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2300 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2300 xxxxxx

02300 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02300 from 02300 00xxxx to 02300 99xxxx.

02300 00xxxx 02300 01xxxx 02300 02xxxx 02300 03xxxx 02300 04xxxx 02300 05xxxx 02300 06xxxx 02300 07xxxx 02300 08xxxx 02300 09xxxx 02300 10xxxx 02300 11xxxx 02300 12xxxx 02300 13xxxx 02300 14xxxx 02300 15xxxx 02300 16xxxx 02300 17xxxx 02300 18xxxx 02300 19xxxx 02300 20xxxx 02300 21xxxx 02300 22xxxx 02300 23xxxx 02300 24xxxx 02300 25xxxx 02300 26xxxx 02300 27xxxx 02300 28xxxx 02300 29xxxx 02300 30xxxx 02300 31xxxx 02300 32xxxx 02300 33xxxx 02300 34xxxx 02300 35xxxx 02300 36xxxx 02300 37xxxx 02300 38xxxx 02300 39xxxx 02300 40xxxx 02300 41xxxx 02300 42xxxx 02300 43xxxx 02300 44xxxx 02300 45xxxx 02300 46xxxx 02300 47xxxx 02300 48xxxx 02300 49xxxx 02300 50xxxx 02300 51xxxx 02300 52xxxx 02300 53xxxx 02300 54xxxx 02300 55xxxx 02300 56xxxx 02300 57xxxx 02300 58xxxx 02300 59xxxx 02300 60xxxx 02300 61xxxx 02300 62xxxx 02300 63xxxx 02300 64xxxx 02300 65xxxx 02300 66xxxx 02300 67xxxx 02300 68xxxx 02300 69xxxx 02300 70xxxx 02300 71xxxx 02300 72xxxx 02300 73xxxx 02300 74xxxx 02300 75xxxx 02300 76xxxx 02300 77xxxx 02300 78xxxx 02300 79xxxx 02300 80xxxx 02300 81xxxx 02300 82xxxx 02300 83xxxx 02300 84xxxx 02300 85xxxx 02300 86xxxx 02300 87xxxx 02300 88xxxx 02300 89xxxx 02300 90xxxx 02300 91xxxx 02300 92xxxx 02300 93xxxx 02300 94xxxx 02300 95xxxx 02300 96xxxx 02300 97xxxx 02300 98xxxx 02300 99xxxx