UK Area Dialing Code 02301

02301

Where is area code 02301 in uk?

Southampton 1

Portsmouth 1

Information About Area Code 02301

Area Code 02301
Covered Area

Southampton 1

Portsmouth 1

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2301 xxxxxx
Australia 0011 44 2301 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2301 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2301 xxxxxx
Cuba 119 44 2301 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2301 xxxxxx
Local Number Format 02301 xxxxxx

FAQ: 02301

Q: Where is telephone area code 02301 located?

A: The dialing area code 02301 is belongs to Southampton 1, Portsmouth 1, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02301?

A: At first, dial aread code which is 02301 and the add rest of the numbers. Example: 02301 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02301?

A: To make an international call with area code 02301, dial country code which is +44 or 0044, area code 2301 and rest of the numbers. Example: +44 2301 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02301 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2301 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2301 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02301 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2301 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2301 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02301 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2301 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2301 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02301 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2301 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2301 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02301 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2301 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2301 xxxxxx

02301 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02301 from 02301 00xxxx to 02301 99xxxx.

02301 00xxxx 02301 01xxxx 02301 02xxxx 02301 03xxxx 02301 04xxxx 02301 05xxxx 02301 06xxxx 02301 07xxxx 02301 08xxxx 02301 09xxxx 02301 10xxxx 02301 11xxxx 02301 12xxxx 02301 13xxxx 02301 14xxxx 02301 15xxxx 02301 16xxxx 02301 17xxxx 02301 18xxxx 02301 19xxxx 02301 20xxxx 02301 21xxxx 02301 22xxxx 02301 23xxxx 02301 24xxxx 02301 25xxxx 02301 26xxxx 02301 27xxxx 02301 28xxxx 02301 29xxxx 02301 30xxxx 02301 31xxxx 02301 32xxxx 02301 33xxxx 02301 34xxxx 02301 35xxxx 02301 36xxxx 02301 37xxxx 02301 38xxxx 02301 39xxxx 02301 40xxxx 02301 41xxxx 02301 42xxxx 02301 43xxxx 02301 44xxxx 02301 45xxxx 02301 46xxxx 02301 47xxxx 02301 48xxxx 02301 49xxxx 02301 50xxxx 02301 51xxxx 02301 52xxxx 02301 53xxxx 02301 54xxxx 02301 55xxxx 02301 56xxxx 02301 57xxxx 02301 58xxxx 02301 59xxxx 02301 60xxxx 02301 61xxxx 02301 62xxxx 02301 63xxxx 02301 64xxxx 02301 65xxxx 02301 66xxxx 02301 67xxxx 02301 68xxxx 02301 69xxxx 02301 70xxxx 02301 71xxxx 02301 72xxxx 02301 73xxxx 02301 74xxxx 02301 75xxxx 02301 76xxxx 02301 77xxxx 02301 78xxxx 02301 79xxxx 02301 80xxxx 02301 81xxxx 02301 82xxxx 02301 83xxxx 02301 84xxxx 02301 85xxxx 02301 86xxxx 02301 87xxxx 02301 88xxxx 02301 89xxxx 02301 90xxxx 02301 91xxxx 02301 92xxxx 02301 93xxxx 02301 94xxxx 02301 95xxxx 02301 96xxxx 02301 97xxxx 02301 98xxxx 02301 99xxxx