UK Area Dialing Code 02302

02302

Where is area code 02302 in uk?

Southampton 2

Portsmouth 2

Information About Area Code 02302

Area Code 02302
Covered Area

Southampton 2

Portsmouth 2

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2302 xxxxxx
Australia 0011 44 2302 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2302 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2302 xxxxxx
Cuba 119 44 2302 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2302 xxxxxx
Local Number Format 02302 xxxxxx

FAQ: 02302

Q: Where is telephone area code 02302 located?

A: The dialing area code 02302 is belongs to Southampton 2, Portsmouth 2, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02302?

A: At first, dial aread code which is 02302 and the add rest of the numbers. Example: 02302 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02302?

A: To make an international call with area code 02302, dial country code which is +44 or 0044, area code 2302 and rest of the numbers. Example: +44 2302 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02302 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2302 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2302 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02302 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2302 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2302 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02302 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2302 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2302 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02302 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2302 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2302 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02302 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2302 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2302 xxxxxx

02302 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02302 from 02302 00xxxx to 02302 99xxxx.

02302 00xxxx 02302 01xxxx 02302 02xxxx 02302 03xxxx 02302 04xxxx 02302 05xxxx 02302 06xxxx 02302 07xxxx 02302 08xxxx 02302 09xxxx 02302 10xxxx 02302 11xxxx 02302 12xxxx 02302 13xxxx 02302 14xxxx 02302 15xxxx 02302 16xxxx 02302 17xxxx 02302 18xxxx 02302 19xxxx 02302 20xxxx 02302 21xxxx 02302 22xxxx 02302 23xxxx 02302 24xxxx 02302 25xxxx 02302 26xxxx 02302 27xxxx 02302 28xxxx 02302 29xxxx 02302 30xxxx 02302 31xxxx 02302 32xxxx 02302 33xxxx 02302 34xxxx 02302 35xxxx 02302 36xxxx 02302 37xxxx 02302 38xxxx 02302 39xxxx 02302 40xxxx 02302 41xxxx 02302 42xxxx 02302 43xxxx 02302 44xxxx 02302 45xxxx 02302 46xxxx 02302 47xxxx 02302 48xxxx 02302 49xxxx 02302 50xxxx 02302 51xxxx 02302 52xxxx 02302 53xxxx 02302 54xxxx 02302 55xxxx 02302 56xxxx 02302 57xxxx 02302 58xxxx 02302 59xxxx 02302 60xxxx 02302 61xxxx 02302 62xxxx 02302 63xxxx 02302 64xxxx 02302 65xxxx 02302 66xxxx 02302 67xxxx 02302 68xxxx 02302 69xxxx 02302 70xxxx 02302 71xxxx 02302 72xxxx 02302 73xxxx 02302 74xxxx 02302 75xxxx 02302 76xxxx 02302 77xxxx 02302 78xxxx 02302 79xxxx 02302 80xxxx 02302 81xxxx 02302 82xxxx 02302 83xxxx 02302 84xxxx 02302 85xxxx 02302 86xxxx 02302 87xxxx 02302 88xxxx 02302 89xxxx 02302 90xxxx 02302 91xxxx 02302 92xxxx 02302 93xxxx 02302 94xxxx 02302 95xxxx 02302 96xxxx 02302 97xxxx 02302 98xxxx 02302 99xxxx