UK Area Dialing Code 02303

02303

Where is area code 02303 in uk?

Southampton 3

Portsmouth 3

Information About Area Code 02303

Area Code 02303
Covered Area

Southampton 3

Portsmouth 3

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2303 xxxxxx
Australia 0011 44 2303 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2303 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2303 xxxxxx
Cuba 119 44 2303 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2303 xxxxxx
Local Number Format 02303 xxxxxx

FAQ: 02303

Q: Where is telephone area code 02303 located?

A: The dialing area code 02303 is belongs to Southampton 3, Portsmouth 3, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02303?

A: At first, dial aread code which is 02303 and the add rest of the numbers. Example: 02303 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02303?

A: To make an international call with area code 02303, dial country code which is +44 or 0044, area code 2303 and rest of the numbers. Example: +44 2303 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02303 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2303 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2303 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02303 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2303 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2303 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02303 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2303 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2303 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02303 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2303 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2303 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02303 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2303 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2303 xxxxxx

02303 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02303 from 02303 00xxxx to 02303 99xxxx.

02303 00xxxx 02303 01xxxx 02303 02xxxx 02303 03xxxx 02303 04xxxx 02303 05xxxx 02303 06xxxx 02303 07xxxx 02303 08xxxx 02303 09xxxx 02303 10xxxx 02303 11xxxx 02303 12xxxx 02303 13xxxx 02303 14xxxx 02303 15xxxx 02303 16xxxx 02303 17xxxx 02303 18xxxx 02303 19xxxx 02303 20xxxx 02303 21xxxx 02303 22xxxx 02303 23xxxx 02303 24xxxx 02303 25xxxx 02303 26xxxx 02303 27xxxx 02303 28xxxx 02303 29xxxx 02303 30xxxx 02303 31xxxx 02303 32xxxx 02303 33xxxx 02303 34xxxx 02303 35xxxx 02303 36xxxx 02303 37xxxx 02303 38xxxx 02303 39xxxx 02303 40xxxx 02303 41xxxx 02303 42xxxx 02303 43xxxx 02303 44xxxx 02303 45xxxx 02303 46xxxx 02303 47xxxx 02303 48xxxx 02303 49xxxx 02303 50xxxx 02303 51xxxx 02303 52xxxx 02303 53xxxx 02303 54xxxx 02303 55xxxx 02303 56xxxx 02303 57xxxx 02303 58xxxx 02303 59xxxx 02303 60xxxx 02303 61xxxx 02303 62xxxx 02303 63xxxx 02303 64xxxx 02303 65xxxx 02303 66xxxx 02303 67xxxx 02303 68xxxx 02303 69xxxx 02303 70xxxx 02303 71xxxx 02303 72xxxx 02303 73xxxx 02303 74xxxx 02303 75xxxx 02303 76xxxx 02303 77xxxx 02303 78xxxx 02303 79xxxx 02303 80xxxx 02303 81xxxx 02303 82xxxx 02303 83xxxx 02303 84xxxx 02303 85xxxx 02303 86xxxx 02303 87xxxx 02303 88xxxx 02303 89xxxx 02303 90xxxx 02303 91xxxx 02303 92xxxx 02303 93xxxx 02303 94xxxx 02303 95xxxx 02303 96xxxx 02303 97xxxx 02303 98xxxx 02303 99xxxx