UK Area Dialing Code 02304

02304

Where is area code 02304 in uk?

Southampton 4

Portsmouth 4

Information About Area Code 02304

Area Code 02304
Covered Area

Southampton 4

Portsmouth 4

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2304 xxxxxx
Australia 0011 44 2304 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2304 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2304 xxxxxx
Cuba 119 44 2304 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2304 xxxxxx
Local Number Format 02304 xxxxxx

FAQ: 02304

Q: Where is telephone area code 02304 located?

A: The dialing area code 02304 is belongs to Southampton 4, Portsmouth 4, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02304?

A: At first, dial aread code which is 02304 and the add rest of the numbers. Example: 02304 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02304?

A: To make an international call with area code 02304, dial country code which is +44 or 0044, area code 2304 and rest of the numbers. Example: +44 2304 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02304 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2304 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2304 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02304 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2304 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2304 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02304 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2304 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2304 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02304 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2304 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2304 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02304 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2304 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2304 xxxxxx

02304 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02304 from 02304 00xxxx to 02304 99xxxx.

02304 00xxxx 02304 01xxxx 02304 02xxxx 02304 03xxxx 02304 04xxxx 02304 05xxxx 02304 06xxxx 02304 07xxxx 02304 08xxxx 02304 09xxxx 02304 10xxxx 02304 11xxxx 02304 12xxxx 02304 13xxxx 02304 14xxxx 02304 15xxxx 02304 16xxxx 02304 17xxxx 02304 18xxxx 02304 19xxxx 02304 20xxxx 02304 21xxxx 02304 22xxxx 02304 23xxxx 02304 24xxxx 02304 25xxxx 02304 26xxxx 02304 27xxxx 02304 28xxxx 02304 29xxxx 02304 30xxxx 02304 31xxxx 02304 32xxxx 02304 33xxxx 02304 34xxxx 02304 35xxxx 02304 36xxxx 02304 37xxxx 02304 38xxxx 02304 39xxxx 02304 40xxxx 02304 41xxxx 02304 42xxxx 02304 43xxxx 02304 44xxxx 02304 45xxxx 02304 46xxxx 02304 47xxxx 02304 48xxxx 02304 49xxxx 02304 50xxxx 02304 51xxxx 02304 52xxxx 02304 53xxxx 02304 54xxxx 02304 55xxxx 02304 56xxxx 02304 57xxxx 02304 58xxxx 02304 59xxxx 02304 60xxxx 02304 61xxxx 02304 62xxxx 02304 63xxxx 02304 64xxxx 02304 65xxxx 02304 66xxxx 02304 67xxxx 02304 68xxxx 02304 69xxxx 02304 70xxxx 02304 71xxxx 02304 72xxxx 02304 73xxxx 02304 74xxxx 02304 75xxxx 02304 76xxxx 02304 77xxxx 02304 78xxxx 02304 79xxxx 02304 80xxxx 02304 81xxxx 02304 82xxxx 02304 83xxxx 02304 84xxxx 02304 85xxxx 02304 86xxxx 02304 87xxxx 02304 88xxxx 02304 89xxxx 02304 90xxxx 02304 91xxxx 02304 92xxxx 02304 93xxxx 02304 94xxxx 02304 95xxxx 02304 96xxxx 02304 97xxxx 02304 98xxxx 02304 99xxxx