UK Area Dialing Code 02305

02305

Where is area code 02305 in uk?

Southampton 5

Portsmouth 5

Information About Area Code 02305

Area Code 02305
Covered Area

Southampton 5

Portsmouth 5

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2305 xxxxxx
Australia 0011 44 2305 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2305 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2305 xxxxxx
Cuba 119 44 2305 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2305 xxxxxx
Local Number Format 02305 xxxxxx

FAQ: 02305

Q: Where is telephone area code 02305 located?

A: The dialing area code 02305 is belongs to Southampton 5, Portsmouth 5, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02305?

A: At first, dial aread code which is 02305 and the add rest of the numbers. Example: 02305 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02305?

A: To make an international call with area code 02305, dial country code which is +44 or 0044, area code 2305 and rest of the numbers. Example: +44 2305 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02305 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2305 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2305 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02305 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2305 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2305 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02305 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2305 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2305 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02305 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2305 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2305 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02305 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2305 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2305 xxxxxx

02305 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02305 from 02305 00xxxx to 02305 99xxxx.

02305 00xxxx 02305 01xxxx 02305 02xxxx 02305 03xxxx 02305 04xxxx 02305 05xxxx 02305 06xxxx 02305 07xxxx 02305 08xxxx 02305 09xxxx 02305 10xxxx 02305 11xxxx 02305 12xxxx 02305 13xxxx 02305 14xxxx 02305 15xxxx 02305 16xxxx 02305 17xxxx 02305 18xxxx 02305 19xxxx 02305 20xxxx 02305 21xxxx 02305 22xxxx 02305 23xxxx 02305 24xxxx 02305 25xxxx 02305 26xxxx 02305 27xxxx 02305 28xxxx 02305 29xxxx 02305 30xxxx 02305 31xxxx 02305 32xxxx 02305 33xxxx 02305 34xxxx 02305 35xxxx 02305 36xxxx 02305 37xxxx 02305 38xxxx 02305 39xxxx 02305 40xxxx 02305 41xxxx 02305 42xxxx 02305 43xxxx 02305 44xxxx 02305 45xxxx 02305 46xxxx 02305 47xxxx 02305 48xxxx 02305 49xxxx 02305 50xxxx 02305 51xxxx 02305 52xxxx 02305 53xxxx 02305 54xxxx 02305 55xxxx 02305 56xxxx 02305 57xxxx 02305 58xxxx 02305 59xxxx 02305 60xxxx 02305 61xxxx 02305 62xxxx 02305 63xxxx 02305 64xxxx 02305 65xxxx 02305 66xxxx 02305 67xxxx 02305 68xxxx 02305 69xxxx 02305 70xxxx 02305 71xxxx 02305 72xxxx 02305 73xxxx 02305 74xxxx 02305 75xxxx 02305 76xxxx 02305 77xxxx 02305 78xxxx 02305 79xxxx 02305 80xxxx 02305 81xxxx 02305 82xxxx 02305 83xxxx 02305 84xxxx 02305 85xxxx 02305 86xxxx 02305 87xxxx 02305 88xxxx 02305 89xxxx 02305 90xxxx 02305 91xxxx 02305 92xxxx 02305 93xxxx 02305 94xxxx 02305 95xxxx 02305 96xxxx 02305 97xxxx 02305 98xxxx 02305 99xxxx