UK Area Dialing Code 02306

02306

Where is area code 02306 in uk?

Southampton 6

Portsmouth 6

Information About Area Code 02306

Area Code 02306
Covered Area

Southampton 6

Portsmouth 6

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2306 xxxxxx
Australia 0011 44 2306 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2306 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2306 xxxxxx
Cuba 119 44 2306 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2306 xxxxxx
Local Number Format 02306 xxxxxx

FAQ: 02306

Q: Where is telephone area code 02306 located?

A: The dialing area code 02306 is belongs to Southampton 6, Portsmouth 6, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02306?

A: At first, dial aread code which is 02306 and the add rest of the numbers. Example: 02306 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02306?

A: To make an international call with area code 02306, dial country code which is +44 or 0044, area code 2306 and rest of the numbers. Example: +44 2306 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02306 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2306 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2306 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02306 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2306 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2306 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02306 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2306 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2306 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02306 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2306 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2306 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02306 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2306 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2306 xxxxxx

02306 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02306 from 02306 00xxxx to 02306 99xxxx.

02306 00xxxx 02306 01xxxx 02306 02xxxx 02306 03xxxx 02306 04xxxx 02306 05xxxx 02306 06xxxx 02306 07xxxx 02306 08xxxx 02306 09xxxx 02306 10xxxx 02306 11xxxx 02306 12xxxx 02306 13xxxx 02306 14xxxx 02306 15xxxx 02306 16xxxx 02306 17xxxx 02306 18xxxx 02306 19xxxx 02306 20xxxx 02306 21xxxx 02306 22xxxx 02306 23xxxx 02306 24xxxx 02306 25xxxx 02306 26xxxx 02306 27xxxx 02306 28xxxx 02306 29xxxx 02306 30xxxx 02306 31xxxx 02306 32xxxx 02306 33xxxx 02306 34xxxx 02306 35xxxx 02306 36xxxx 02306 37xxxx 02306 38xxxx 02306 39xxxx 02306 40xxxx 02306 41xxxx 02306 42xxxx 02306 43xxxx 02306 44xxxx 02306 45xxxx 02306 46xxxx 02306 47xxxx 02306 48xxxx 02306 49xxxx 02306 50xxxx 02306 51xxxx 02306 52xxxx 02306 53xxxx 02306 54xxxx 02306 55xxxx 02306 56xxxx 02306 57xxxx 02306 58xxxx 02306 59xxxx 02306 60xxxx 02306 61xxxx 02306 62xxxx 02306 63xxxx 02306 64xxxx 02306 65xxxx 02306 66xxxx 02306 67xxxx 02306 68xxxx 02306 69xxxx 02306 70xxxx 02306 71xxxx 02306 72xxxx 02306 73xxxx 02306 74xxxx 02306 75xxxx 02306 76xxxx 02306 77xxxx 02306 78xxxx 02306 79xxxx 02306 80xxxx 02306 81xxxx 02306 82xxxx 02306 83xxxx 02306 84xxxx 02306 85xxxx 02306 86xxxx 02306 87xxxx 02306 88xxxx 02306 89xxxx 02306 90xxxx 02306 91xxxx 02306 92xxxx 02306 93xxxx 02306 94xxxx 02306 95xxxx 02306 96xxxx 02306 97xxxx 02306 98xxxx 02306 99xxxx