UK Area Dialing Code 02307

02307

Where is area code 02307 in uk?

Southampton 7

Portsmouth 7

Information About Area Code 02307

Area Code 02307
Covered Area

Southampton 7

Portsmouth 7

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2307 xxxxxx
Australia 0011 44 2307 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2307 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2307 xxxxxx
Cuba 119 44 2307 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2307 xxxxxx
Local Number Format 02307 xxxxxx

FAQ: 02307

Q: Where is telephone area code 02307 located?

A: The dialing area code 02307 is belongs to Southampton 7, Portsmouth 7, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02307?

A: At first, dial aread code which is 02307 and the add rest of the numbers. Example: 02307 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02307?

A: To make an international call with area code 02307, dial country code which is +44 or 0044, area code 2307 and rest of the numbers. Example: +44 2307 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02307 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2307 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2307 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02307 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2307 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2307 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02307 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2307 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2307 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02307 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2307 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2307 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02307 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2307 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2307 xxxxxx

02307 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02307 from 02307 00xxxx to 02307 99xxxx.

02307 00xxxx 02307 01xxxx 02307 02xxxx 02307 03xxxx 02307 04xxxx 02307 05xxxx 02307 06xxxx 02307 07xxxx 02307 08xxxx 02307 09xxxx 02307 10xxxx 02307 11xxxx 02307 12xxxx 02307 13xxxx 02307 14xxxx 02307 15xxxx 02307 16xxxx 02307 17xxxx 02307 18xxxx 02307 19xxxx 02307 20xxxx 02307 21xxxx 02307 22xxxx 02307 23xxxx 02307 24xxxx 02307 25xxxx 02307 26xxxx 02307 27xxxx 02307 28xxxx 02307 29xxxx 02307 30xxxx 02307 31xxxx 02307 32xxxx 02307 33xxxx 02307 34xxxx 02307 35xxxx 02307 36xxxx 02307 37xxxx 02307 38xxxx 02307 39xxxx 02307 40xxxx 02307 41xxxx 02307 42xxxx 02307 43xxxx 02307 44xxxx 02307 45xxxx 02307 46xxxx 02307 47xxxx 02307 48xxxx 02307 49xxxx 02307 50xxxx 02307 51xxxx 02307 52xxxx 02307 53xxxx 02307 54xxxx 02307 55xxxx 02307 56xxxx 02307 57xxxx 02307 58xxxx 02307 59xxxx 02307 60xxxx 02307 61xxxx 02307 62xxxx 02307 63xxxx 02307 64xxxx 02307 65xxxx 02307 66xxxx 02307 67xxxx 02307 68xxxx 02307 69xxxx 02307 70xxxx 02307 71xxxx 02307 72xxxx 02307 73xxxx 02307 74xxxx 02307 75xxxx 02307 76xxxx 02307 77xxxx 02307 78xxxx 02307 79xxxx 02307 80xxxx 02307 81xxxx 02307 82xxxx 02307 83xxxx 02307 84xxxx 02307 85xxxx 02307 86xxxx 02307 87xxxx 02307 88xxxx 02307 89xxxx 02307 90xxxx 02307 91xxxx 02307 92xxxx 02307 93xxxx 02307 94xxxx 02307 95xxxx 02307 96xxxx 02307 97xxxx 02307 98xxxx 02307 99xxxx