UK Area Dialing Code 02308

02308

Where is area code 02308 in uk?

Southampton 8

Portsmouth 8

Information About Area Code 02308

Area Code 02308
Covered Area

Southampton 8

Portsmouth 8

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2308 xxxxxx
Australia 0011 44 2308 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2308 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2308 xxxxxx
Cuba 119 44 2308 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2308 xxxxxx
Local Number Format 02308 xxxxxx

FAQ: 02308

Q: Where is telephone area code 02308 located?

A: The dialing area code 02308 is belongs to Southampton 8, Portsmouth 8, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02308?

A: At first, dial aread code which is 02308 and the add rest of the numbers. Example: 02308 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02308?

A: To make an international call with area code 02308, dial country code which is +44 or 0044, area code 2308 and rest of the numbers. Example: +44 2308 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02308 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2308 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2308 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02308 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2308 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2308 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02308 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2308 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2308 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02308 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2308 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2308 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02308 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2308 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2308 xxxxxx

02308 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02308 from 02308 00xxxx to 02308 99xxxx.

02308 00xxxx 02308 01xxxx 02308 02xxxx 02308 03xxxx 02308 04xxxx 02308 05xxxx 02308 06xxxx 02308 07xxxx 02308 08xxxx 02308 09xxxx 02308 10xxxx 02308 11xxxx 02308 12xxxx 02308 13xxxx 02308 14xxxx 02308 15xxxx 02308 16xxxx 02308 17xxxx 02308 18xxxx 02308 19xxxx 02308 20xxxx 02308 21xxxx 02308 22xxxx 02308 23xxxx 02308 24xxxx 02308 25xxxx 02308 26xxxx 02308 27xxxx 02308 28xxxx 02308 29xxxx 02308 30xxxx 02308 31xxxx 02308 32xxxx 02308 33xxxx 02308 34xxxx 02308 35xxxx 02308 36xxxx 02308 37xxxx 02308 38xxxx 02308 39xxxx 02308 40xxxx 02308 41xxxx 02308 42xxxx 02308 43xxxx 02308 44xxxx 02308 45xxxx 02308 46xxxx 02308 47xxxx 02308 48xxxx 02308 49xxxx 02308 50xxxx 02308 51xxxx 02308 52xxxx 02308 53xxxx 02308 54xxxx 02308 55xxxx 02308 56xxxx 02308 57xxxx 02308 58xxxx 02308 59xxxx 02308 60xxxx 02308 61xxxx 02308 62xxxx 02308 63xxxx 02308 64xxxx 02308 65xxxx 02308 66xxxx 02308 67xxxx 02308 68xxxx 02308 69xxxx 02308 70xxxx 02308 71xxxx 02308 72xxxx 02308 73xxxx 02308 74xxxx 02308 75xxxx 02308 76xxxx 02308 77xxxx 02308 78xxxx 02308 79xxxx 02308 80xxxx 02308 81xxxx 02308 82xxxx 02308 83xxxx 02308 84xxxx 02308 85xxxx 02308 86xxxx 02308 87xxxx 02308 88xxxx 02308 89xxxx 02308 90xxxx 02308 91xxxx 02308 92xxxx 02308 93xxxx 02308 94xxxx 02308 95xxxx 02308 96xxxx 02308 97xxxx 02308 98xxxx 02308 99xxxx