UK Area Dialing Code 02309

02309

Where is area code 02309 in uk?

Southampton 9

Portsmouth 9

Information About Area Code 02309

Area Code 02309
Covered Area

Southampton 9

Portsmouth 9

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2309 xxxxxx
Australia 0011 44 2309 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2309 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2309 xxxxxx
Cuba 119 44 2309 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2309 xxxxxx
Local Number Format 02309 xxxxxx

FAQ: 02309

Q: Where is telephone area code 02309 located?

A: The dialing area code 02309 is belongs to Southampton 9, Portsmouth 9, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02309?

A: At first, dial aread code which is 02309 and the add rest of the numbers. Example: 02309 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02309?

A: To make an international call with area code 02309, dial country code which is +44 or 0044, area code 2309 and rest of the numbers. Example: +44 2309 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02309 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2309 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2309 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02309 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2309 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2309 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02309 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2309 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2309 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02309 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2309 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2309 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02309 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2309 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2309 xxxxxx

02309 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02309 from 02309 00xxxx to 02309 99xxxx.

02309 00xxxx 02309 01xxxx 02309 02xxxx 02309 03xxxx 02309 04xxxx 02309 05xxxx 02309 06xxxx 02309 07xxxx 02309 08xxxx 02309 09xxxx 02309 10xxxx 02309 11xxxx 02309 12xxxx 02309 13xxxx 02309 14xxxx 02309 15xxxx 02309 16xxxx 02309 17xxxx 02309 18xxxx 02309 19xxxx 02309 20xxxx 02309 21xxxx 02309 22xxxx 02309 23xxxx 02309 24xxxx 02309 25xxxx 02309 26xxxx 02309 27xxxx 02309 28xxxx 02309 29xxxx 02309 30xxxx 02309 31xxxx 02309 32xxxx 02309 33xxxx 02309 34xxxx 02309 35xxxx 02309 36xxxx 02309 37xxxx 02309 38xxxx 02309 39xxxx 02309 40xxxx 02309 41xxxx 02309 42xxxx 02309 43xxxx 02309 44xxxx 02309 45xxxx 02309 46xxxx 02309 47xxxx 02309 48xxxx 02309 49xxxx 02309 50xxxx 02309 51xxxx 02309 52xxxx 02309 53xxxx 02309 54xxxx 02309 55xxxx 02309 56xxxx 02309 57xxxx 02309 58xxxx 02309 59xxxx 02309 60xxxx 02309 61xxxx 02309 62xxxx 02309 63xxxx 02309 64xxxx 02309 65xxxx 02309 66xxxx 02309 67xxxx 02309 68xxxx 02309 69xxxx 02309 70xxxx 02309 71xxxx 02309 72xxxx 02309 73xxxx 02309 74xxxx 02309 75xxxx 02309 76xxxx 02309 77xxxx 02309 78xxxx 02309 79xxxx 02309 80xxxx 02309 81xxxx 02309 82xxxx 02309 83xxxx 02309 84xxxx 02309 85xxxx 02309 86xxxx 02309 87xxxx 02309 88xxxx 02309 89xxxx 02309 90xxxx 02309 91xxxx 02309 92xxxx 02309 93xxxx 02309 94xxxx 02309 95xxxx 02309 96xxxx 02309 97xxxx 02309 98xxxx 02309 99xxxx