UK Area Dialing Code 02310

02310

Where is area code 02310 in uk?

Southampton 10

Portsmouth 10

Information About Area Code 02310

Area Code 02310
Covered Area

Southampton 10

Portsmouth 10

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2310 xxxxxx
Australia 0011 44 2310 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2310 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2310 xxxxxx
Cuba 119 44 2310 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2310 xxxxxx
Local Number Format 02310 xxxxxx

FAQ: 02310

Q: Where is telephone area code 02310 located?

A: The dialing area code 02310 is belongs to Southampton 10, Portsmouth 10, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02310?

A: At first, dial aread code which is 02310 and the add rest of the numbers. Example: 02310 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02310?

A: To make an international call with area code 02310, dial country code which is +44 or 0044, area code 2310 and rest of the numbers. Example: +44 2310 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02310 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2310 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2310 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02310 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2310 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2310 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02310 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2310 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2310 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02310 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2310 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2310 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02310 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2310 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2310 xxxxxx

02310 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02310 from 02310 00xxxx to 02310 99xxxx.

02310 00xxxx 02310 01xxxx 02310 02xxxx 02310 03xxxx 02310 04xxxx 02310 05xxxx 02310 06xxxx 02310 07xxxx 02310 08xxxx 02310 09xxxx 02310 10xxxx 02310 11xxxx 02310 12xxxx 02310 13xxxx 02310 14xxxx 02310 15xxxx 02310 16xxxx 02310 17xxxx 02310 18xxxx 02310 19xxxx 02310 20xxxx 02310 21xxxx 02310 22xxxx 02310 23xxxx 02310 24xxxx 02310 25xxxx 02310 26xxxx 02310 27xxxx 02310 28xxxx 02310 29xxxx 02310 30xxxx 02310 31xxxx 02310 32xxxx 02310 33xxxx 02310 34xxxx 02310 35xxxx 02310 36xxxx 02310 37xxxx 02310 38xxxx 02310 39xxxx 02310 40xxxx 02310 41xxxx 02310 42xxxx 02310 43xxxx 02310 44xxxx 02310 45xxxx 02310 46xxxx 02310 47xxxx 02310 48xxxx 02310 49xxxx 02310 50xxxx 02310 51xxxx 02310 52xxxx 02310 53xxxx 02310 54xxxx 02310 55xxxx 02310 56xxxx 02310 57xxxx 02310 58xxxx 02310 59xxxx 02310 60xxxx 02310 61xxxx 02310 62xxxx 02310 63xxxx 02310 64xxxx 02310 65xxxx 02310 66xxxx 02310 67xxxx 02310 68xxxx 02310 69xxxx 02310 70xxxx 02310 71xxxx 02310 72xxxx 02310 73xxxx 02310 74xxxx 02310 75xxxx 02310 76xxxx 02310 77xxxx 02310 78xxxx 02310 79xxxx 02310 80xxxx 02310 81xxxx 02310 82xxxx 02310 83xxxx 02310 84xxxx 02310 85xxxx 02310 86xxxx 02310 87xxxx 02310 88xxxx 02310 89xxxx 02310 90xxxx 02310 91xxxx 02310 92xxxx 02310 93xxxx 02310 94xxxx 02310 95xxxx 02310 96xxxx 02310 97xxxx 02310 98xxxx 02310 99xxxx