UK Area Dialing Code 02311

02311

Where is area code 02311 in uk?

Southampton 11

Portsmouth 11

Information About Area Code 02311

Area Code 02311
Covered Area

Southampton 11

Portsmouth 11

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2311 xxxxxx
Australia 0011 44 2311 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2311 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2311 xxxxxx
Cuba 119 44 2311 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2311 xxxxxx
Local Number Format 02311 xxxxxx

FAQ: 02311

Q: Where is telephone area code 02311 located?

A: The dialing area code 02311 is belongs to Southampton 11, Portsmouth 11, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02311?

A: At first, dial aread code which is 02311 and the add rest of the numbers. Example: 02311 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02311?

A: To make an international call with area code 02311, dial country code which is +44 or 0044, area code 2311 and rest of the numbers. Example: +44 2311 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02311 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2311 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2311 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02311 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2311 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2311 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02311 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2311 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2311 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02311 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2311 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2311 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02311 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2311 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2311 xxxxxx

02311 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02311 from 02311 00xxxx to 02311 99xxxx.

02311 00xxxx 02311 01xxxx 02311 02xxxx 02311 03xxxx 02311 04xxxx 02311 05xxxx 02311 06xxxx 02311 07xxxx 02311 08xxxx 02311 09xxxx 02311 10xxxx 02311 11xxxx 02311 12xxxx 02311 13xxxx 02311 14xxxx 02311 15xxxx 02311 16xxxx 02311 17xxxx 02311 18xxxx 02311 19xxxx 02311 20xxxx 02311 21xxxx 02311 22xxxx 02311 23xxxx 02311 24xxxx 02311 25xxxx 02311 26xxxx 02311 27xxxx 02311 28xxxx 02311 29xxxx 02311 30xxxx 02311 31xxxx 02311 32xxxx 02311 33xxxx 02311 34xxxx 02311 35xxxx 02311 36xxxx 02311 37xxxx 02311 38xxxx 02311 39xxxx 02311 40xxxx 02311 41xxxx 02311 42xxxx 02311 43xxxx 02311 44xxxx 02311 45xxxx 02311 46xxxx 02311 47xxxx 02311 48xxxx 02311 49xxxx 02311 50xxxx 02311 51xxxx 02311 52xxxx 02311 53xxxx 02311 54xxxx 02311 55xxxx 02311 56xxxx 02311 57xxxx 02311 58xxxx 02311 59xxxx 02311 60xxxx 02311 61xxxx 02311 62xxxx 02311 63xxxx 02311 64xxxx 02311 65xxxx 02311 66xxxx 02311 67xxxx 02311 68xxxx 02311 69xxxx 02311 70xxxx 02311 71xxxx 02311 72xxxx 02311 73xxxx 02311 74xxxx 02311 75xxxx 02311 76xxxx 02311 77xxxx 02311 78xxxx 02311 79xxxx 02311 80xxxx 02311 81xxxx 02311 82xxxx 02311 83xxxx 02311 84xxxx 02311 85xxxx 02311 86xxxx 02311 87xxxx 02311 88xxxx 02311 89xxxx 02311 90xxxx 02311 91xxxx 02311 92xxxx 02311 93xxxx 02311 94xxxx 02311 95xxxx 02311 96xxxx 02311 97xxxx 02311 98xxxx 02311 99xxxx