UK Area Dialing Code 02312

02312

Where is area code 02312 in uk?

Southampton 12

Portsmouth 12

Information About Area Code 02312

Area Code 02312
Covered Area

Southampton 12

Portsmouth 12

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2312 xxxxxx
Australia 0011 44 2312 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2312 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2312 xxxxxx
Cuba 119 44 2312 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2312 xxxxxx
Local Number Format 02312 xxxxxx

FAQ: 02312

Q: Where is telephone area code 02312 located?

A: The dialing area code 02312 is belongs to Southampton 12, Portsmouth 12, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02312?

A: At first, dial aread code which is 02312 and the add rest of the numbers. Example: 02312 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02312?

A: To make an international call with area code 02312, dial country code which is +44 or 0044, area code 2312 and rest of the numbers. Example: +44 2312 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02312 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2312 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2312 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02312 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2312 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2312 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02312 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2312 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2312 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02312 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2312 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2312 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02312 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2312 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2312 xxxxxx

02312 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02312 from 02312 00xxxx to 02312 99xxxx.

02312 00xxxx 02312 01xxxx 02312 02xxxx 02312 03xxxx 02312 04xxxx 02312 05xxxx 02312 06xxxx 02312 07xxxx 02312 08xxxx 02312 09xxxx 02312 10xxxx 02312 11xxxx 02312 12xxxx 02312 13xxxx 02312 14xxxx 02312 15xxxx 02312 16xxxx 02312 17xxxx 02312 18xxxx 02312 19xxxx 02312 20xxxx 02312 21xxxx 02312 22xxxx 02312 23xxxx 02312 24xxxx 02312 25xxxx 02312 26xxxx 02312 27xxxx 02312 28xxxx 02312 29xxxx 02312 30xxxx 02312 31xxxx 02312 32xxxx 02312 33xxxx 02312 34xxxx 02312 35xxxx 02312 36xxxx 02312 37xxxx 02312 38xxxx 02312 39xxxx 02312 40xxxx 02312 41xxxx 02312 42xxxx 02312 43xxxx 02312 44xxxx 02312 45xxxx 02312 46xxxx 02312 47xxxx 02312 48xxxx 02312 49xxxx 02312 50xxxx 02312 51xxxx 02312 52xxxx 02312 53xxxx 02312 54xxxx 02312 55xxxx 02312 56xxxx 02312 57xxxx 02312 58xxxx 02312 59xxxx 02312 60xxxx 02312 61xxxx 02312 62xxxx 02312 63xxxx 02312 64xxxx 02312 65xxxx 02312 66xxxx 02312 67xxxx 02312 68xxxx 02312 69xxxx 02312 70xxxx 02312 71xxxx 02312 72xxxx 02312 73xxxx 02312 74xxxx 02312 75xxxx 02312 76xxxx 02312 77xxxx 02312 78xxxx 02312 79xxxx 02312 80xxxx 02312 81xxxx 02312 82xxxx 02312 83xxxx 02312 84xxxx 02312 85xxxx 02312 86xxxx 02312 87xxxx 02312 88xxxx 02312 89xxxx 02312 90xxxx 02312 91xxxx 02312 92xxxx 02312 93xxxx 02312 94xxxx 02312 95xxxx 02312 96xxxx 02312 97xxxx 02312 98xxxx 02312 99xxxx