UK Area Dialing Code 02313

02313

Where is area code 02313 in uk?

Southampton 13

Portsmouth 13

Information About Area Code 02313

Area Code 02313
Covered Area

Southampton 13

Portsmouth 13

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2313 xxxxxx
Australia 0011 44 2313 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2313 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2313 xxxxxx
Cuba 119 44 2313 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2313 xxxxxx
Local Number Format 02313 xxxxxx

FAQ: 02313

Q: Where is telephone area code 02313 located?

A: The dialing area code 02313 is belongs to Southampton 13, Portsmouth 13, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02313?

A: At first, dial aread code which is 02313 and the add rest of the numbers. Example: 02313 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02313?

A: To make an international call with area code 02313, dial country code which is +44 or 0044, area code 2313 and rest of the numbers. Example: +44 2313 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02313 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2313 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2313 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02313 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2313 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2313 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02313 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2313 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2313 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02313 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2313 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2313 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02313 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2313 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2313 xxxxxx

02313 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02313 from 02313 00xxxx to 02313 99xxxx.

02313 00xxxx 02313 01xxxx 02313 02xxxx 02313 03xxxx 02313 04xxxx 02313 05xxxx 02313 06xxxx 02313 07xxxx 02313 08xxxx 02313 09xxxx 02313 10xxxx 02313 11xxxx 02313 12xxxx 02313 13xxxx 02313 14xxxx 02313 15xxxx 02313 16xxxx 02313 17xxxx 02313 18xxxx 02313 19xxxx 02313 20xxxx 02313 21xxxx 02313 22xxxx 02313 23xxxx 02313 24xxxx 02313 25xxxx 02313 26xxxx 02313 27xxxx 02313 28xxxx 02313 29xxxx 02313 30xxxx 02313 31xxxx 02313 32xxxx 02313 33xxxx 02313 34xxxx 02313 35xxxx 02313 36xxxx 02313 37xxxx 02313 38xxxx 02313 39xxxx 02313 40xxxx 02313 41xxxx 02313 42xxxx 02313 43xxxx 02313 44xxxx 02313 45xxxx 02313 46xxxx 02313 47xxxx 02313 48xxxx 02313 49xxxx 02313 50xxxx 02313 51xxxx 02313 52xxxx 02313 53xxxx 02313 54xxxx 02313 55xxxx 02313 56xxxx 02313 57xxxx 02313 58xxxx 02313 59xxxx 02313 60xxxx 02313 61xxxx 02313 62xxxx 02313 63xxxx 02313 64xxxx 02313 65xxxx 02313 66xxxx 02313 67xxxx 02313 68xxxx 02313 69xxxx 02313 70xxxx 02313 71xxxx 02313 72xxxx 02313 73xxxx 02313 74xxxx 02313 75xxxx 02313 76xxxx 02313 77xxxx 02313 78xxxx 02313 79xxxx 02313 80xxxx 02313 81xxxx 02313 82xxxx 02313 83xxxx 02313 84xxxx 02313 85xxxx 02313 86xxxx 02313 87xxxx 02313 88xxxx 02313 89xxxx 02313 90xxxx 02313 91xxxx 02313 92xxxx 02313 93xxxx 02313 94xxxx 02313 95xxxx 02313 96xxxx 02313 97xxxx 02313 98xxxx 02313 99xxxx