UK Area Dialing Code 02314

02314

Where is area code 02314 in uk?

Southampton 14

Portsmouth 14

Information About Area Code 02314

Area Code 02314
Covered Area

Southampton 14

Portsmouth 14

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2314 xxxxxx
Australia 0011 44 2314 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2314 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2314 xxxxxx
Cuba 119 44 2314 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2314 xxxxxx
Local Number Format 02314 xxxxxx

FAQ: 02314

Q: Where is telephone area code 02314 located?

A: The dialing area code 02314 is belongs to Southampton 14, Portsmouth 14, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02314?

A: At first, dial aread code which is 02314 and the add rest of the numbers. Example: 02314 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02314?

A: To make an international call with area code 02314, dial country code which is +44 or 0044, area code 2314 and rest of the numbers. Example: +44 2314 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02314 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2314 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2314 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02314 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2314 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2314 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02314 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2314 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2314 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02314 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2314 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2314 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02314 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2314 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2314 xxxxxx

02314 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02314 from 02314 00xxxx to 02314 99xxxx.

02314 00xxxx 02314 01xxxx 02314 02xxxx 02314 03xxxx 02314 04xxxx 02314 05xxxx 02314 06xxxx 02314 07xxxx 02314 08xxxx 02314 09xxxx 02314 10xxxx 02314 11xxxx 02314 12xxxx 02314 13xxxx 02314 14xxxx 02314 15xxxx 02314 16xxxx 02314 17xxxx 02314 18xxxx 02314 19xxxx 02314 20xxxx 02314 21xxxx 02314 22xxxx 02314 23xxxx 02314 24xxxx 02314 25xxxx 02314 26xxxx 02314 27xxxx 02314 28xxxx 02314 29xxxx 02314 30xxxx 02314 31xxxx 02314 32xxxx 02314 33xxxx 02314 34xxxx 02314 35xxxx 02314 36xxxx 02314 37xxxx 02314 38xxxx 02314 39xxxx 02314 40xxxx 02314 41xxxx 02314 42xxxx 02314 43xxxx 02314 44xxxx 02314 45xxxx 02314 46xxxx 02314 47xxxx 02314 48xxxx 02314 49xxxx 02314 50xxxx 02314 51xxxx 02314 52xxxx 02314 53xxxx 02314 54xxxx 02314 55xxxx 02314 56xxxx 02314 57xxxx 02314 58xxxx 02314 59xxxx 02314 60xxxx 02314 61xxxx 02314 62xxxx 02314 63xxxx 02314 64xxxx 02314 65xxxx 02314 66xxxx 02314 67xxxx 02314 68xxxx 02314 69xxxx 02314 70xxxx 02314 71xxxx 02314 72xxxx 02314 73xxxx 02314 74xxxx 02314 75xxxx 02314 76xxxx 02314 77xxxx 02314 78xxxx 02314 79xxxx 02314 80xxxx 02314 81xxxx 02314 82xxxx 02314 83xxxx 02314 84xxxx 02314 85xxxx 02314 86xxxx 02314 87xxxx 02314 88xxxx 02314 89xxxx 02314 90xxxx 02314 91xxxx 02314 92xxxx 02314 93xxxx 02314 94xxxx 02314 95xxxx 02314 96xxxx 02314 97xxxx 02314 98xxxx 02314 99xxxx