UK Area Dialing Code 02315

02315

Where is area code 02315 in uk?

Southampton 15

Portsmouth 15

Information About Area Code 02315

Area Code 02315
Covered Area

Southampton 15

Portsmouth 15

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2315 xxxxxx
Australia 0011 44 2315 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2315 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2315 xxxxxx
Cuba 119 44 2315 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2315 xxxxxx
Local Number Format 02315 xxxxxx

FAQ: 02315

Q: Where is telephone area code 02315 located?

A: The dialing area code 02315 is belongs to Southampton 15, Portsmouth 15, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02315?

A: At first, dial aread code which is 02315 and the add rest of the numbers. Example: 02315 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02315?

A: To make an international call with area code 02315, dial country code which is +44 or 0044, area code 2315 and rest of the numbers. Example: +44 2315 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02315 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2315 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2315 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02315 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2315 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2315 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02315 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2315 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2315 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02315 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2315 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2315 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02315 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2315 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2315 xxxxxx

02315 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02315 from 02315 00xxxx to 02315 99xxxx.

02315 00xxxx 02315 01xxxx 02315 02xxxx 02315 03xxxx 02315 04xxxx 02315 05xxxx 02315 06xxxx 02315 07xxxx 02315 08xxxx 02315 09xxxx 02315 10xxxx 02315 11xxxx 02315 12xxxx 02315 13xxxx 02315 14xxxx 02315 15xxxx 02315 16xxxx 02315 17xxxx 02315 18xxxx 02315 19xxxx 02315 20xxxx 02315 21xxxx 02315 22xxxx 02315 23xxxx 02315 24xxxx 02315 25xxxx 02315 26xxxx 02315 27xxxx 02315 28xxxx 02315 29xxxx 02315 30xxxx 02315 31xxxx 02315 32xxxx 02315 33xxxx 02315 34xxxx 02315 35xxxx 02315 36xxxx 02315 37xxxx 02315 38xxxx 02315 39xxxx 02315 40xxxx 02315 41xxxx 02315 42xxxx 02315 43xxxx 02315 44xxxx 02315 45xxxx 02315 46xxxx 02315 47xxxx 02315 48xxxx 02315 49xxxx 02315 50xxxx 02315 51xxxx 02315 52xxxx 02315 53xxxx 02315 54xxxx 02315 55xxxx 02315 56xxxx 02315 57xxxx 02315 58xxxx 02315 59xxxx 02315 60xxxx 02315 61xxxx 02315 62xxxx 02315 63xxxx 02315 64xxxx 02315 65xxxx 02315 66xxxx 02315 67xxxx 02315 68xxxx 02315 69xxxx 02315 70xxxx 02315 71xxxx 02315 72xxxx 02315 73xxxx 02315 74xxxx 02315 75xxxx 02315 76xxxx 02315 77xxxx 02315 78xxxx 02315 79xxxx 02315 80xxxx 02315 81xxxx 02315 82xxxx 02315 83xxxx 02315 84xxxx 02315 85xxxx 02315 86xxxx 02315 87xxxx 02315 88xxxx 02315 89xxxx 02315 90xxxx 02315 91xxxx 02315 92xxxx 02315 93xxxx 02315 94xxxx 02315 95xxxx 02315 96xxxx 02315 97xxxx 02315 98xxxx 02315 99xxxx