UK Area Dialing Code 02316

02316

Where is area code 02316 in uk?

Southampton 16

Portsmouth 16

Information About Area Code 02316

Area Code 02316
Covered Area

Southampton 16

Portsmouth 16

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2316 xxxxxx
Australia 0011 44 2316 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2316 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2316 xxxxxx
Cuba 119 44 2316 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2316 xxxxxx
Local Number Format 02316 xxxxxx

FAQ: 02316

Q: Where is telephone area code 02316 located?

A: The dialing area code 02316 is belongs to Southampton 16, Portsmouth 16, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02316?

A: At first, dial aread code which is 02316 and the add rest of the numbers. Example: 02316 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02316?

A: To make an international call with area code 02316, dial country code which is +44 or 0044, area code 2316 and rest of the numbers. Example: +44 2316 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02316 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2316 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2316 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02316 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2316 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2316 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02316 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2316 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2316 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02316 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2316 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2316 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02316 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2316 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2316 xxxxxx

02316 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02316 from 02316 00xxxx to 02316 99xxxx.

02316 00xxxx 02316 01xxxx 02316 02xxxx 02316 03xxxx 02316 04xxxx 02316 05xxxx 02316 06xxxx 02316 07xxxx 02316 08xxxx 02316 09xxxx 02316 10xxxx 02316 11xxxx 02316 12xxxx 02316 13xxxx 02316 14xxxx 02316 15xxxx 02316 16xxxx 02316 17xxxx 02316 18xxxx 02316 19xxxx 02316 20xxxx 02316 21xxxx 02316 22xxxx 02316 23xxxx 02316 24xxxx 02316 25xxxx 02316 26xxxx 02316 27xxxx 02316 28xxxx 02316 29xxxx 02316 30xxxx 02316 31xxxx 02316 32xxxx 02316 33xxxx 02316 34xxxx 02316 35xxxx 02316 36xxxx 02316 37xxxx 02316 38xxxx 02316 39xxxx 02316 40xxxx 02316 41xxxx 02316 42xxxx 02316 43xxxx 02316 44xxxx 02316 45xxxx 02316 46xxxx 02316 47xxxx 02316 48xxxx 02316 49xxxx 02316 50xxxx 02316 51xxxx 02316 52xxxx 02316 53xxxx 02316 54xxxx 02316 55xxxx 02316 56xxxx 02316 57xxxx 02316 58xxxx 02316 59xxxx 02316 60xxxx 02316 61xxxx 02316 62xxxx 02316 63xxxx 02316 64xxxx 02316 65xxxx 02316 66xxxx 02316 67xxxx 02316 68xxxx 02316 69xxxx 02316 70xxxx 02316 71xxxx 02316 72xxxx 02316 73xxxx 02316 74xxxx 02316 75xxxx 02316 76xxxx 02316 77xxxx 02316 78xxxx 02316 79xxxx 02316 80xxxx 02316 81xxxx 02316 82xxxx 02316 83xxxx 02316 84xxxx 02316 85xxxx 02316 86xxxx 02316 87xxxx 02316 88xxxx 02316 89xxxx 02316 90xxxx 02316 91xxxx 02316 92xxxx 02316 93xxxx 02316 94xxxx 02316 95xxxx 02316 96xxxx 02316 97xxxx 02316 98xxxx 02316 99xxxx