UK Area Dialing Code 02317

02317

Where is area code 02317 in uk?

Southampton 17

Portsmouth 17

Information About Area Code 02317

Area Code 02317
Covered Area

Southampton 17

Portsmouth 17

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2317 xxxxxx
Australia 0011 44 2317 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2317 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2317 xxxxxx
Cuba 119 44 2317 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2317 xxxxxx
Local Number Format 02317 xxxxxx

FAQ: 02317

Q: Where is telephone area code 02317 located?

A: The dialing area code 02317 is belongs to Southampton 17, Portsmouth 17, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02317?

A: At first, dial aread code which is 02317 and the add rest of the numbers. Example: 02317 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02317?

A: To make an international call with area code 02317, dial country code which is +44 or 0044, area code 2317 and rest of the numbers. Example: +44 2317 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02317 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2317 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2317 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02317 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2317 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2317 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02317 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2317 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2317 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02317 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2317 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2317 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02317 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2317 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2317 xxxxxx

02317 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02317 from 02317 00xxxx to 02317 99xxxx.

02317 00xxxx 02317 01xxxx 02317 02xxxx 02317 03xxxx 02317 04xxxx 02317 05xxxx 02317 06xxxx 02317 07xxxx 02317 08xxxx 02317 09xxxx 02317 10xxxx 02317 11xxxx 02317 12xxxx 02317 13xxxx 02317 14xxxx 02317 15xxxx 02317 16xxxx 02317 17xxxx 02317 18xxxx 02317 19xxxx 02317 20xxxx 02317 21xxxx 02317 22xxxx 02317 23xxxx 02317 24xxxx 02317 25xxxx 02317 26xxxx 02317 27xxxx 02317 28xxxx 02317 29xxxx 02317 30xxxx 02317 31xxxx 02317 32xxxx 02317 33xxxx 02317 34xxxx 02317 35xxxx 02317 36xxxx 02317 37xxxx 02317 38xxxx 02317 39xxxx 02317 40xxxx 02317 41xxxx 02317 42xxxx 02317 43xxxx 02317 44xxxx 02317 45xxxx 02317 46xxxx 02317 47xxxx 02317 48xxxx 02317 49xxxx 02317 50xxxx 02317 51xxxx 02317 52xxxx 02317 53xxxx 02317 54xxxx 02317 55xxxx 02317 56xxxx 02317 57xxxx 02317 58xxxx 02317 59xxxx 02317 60xxxx 02317 61xxxx 02317 62xxxx 02317 63xxxx 02317 64xxxx 02317 65xxxx 02317 66xxxx 02317 67xxxx 02317 68xxxx 02317 69xxxx 02317 70xxxx 02317 71xxxx 02317 72xxxx 02317 73xxxx 02317 74xxxx 02317 75xxxx 02317 76xxxx 02317 77xxxx 02317 78xxxx 02317 79xxxx 02317 80xxxx 02317 81xxxx 02317 82xxxx 02317 83xxxx 02317 84xxxx 02317 85xxxx 02317 86xxxx 02317 87xxxx 02317 88xxxx 02317 89xxxx 02317 90xxxx 02317 91xxxx 02317 92xxxx 02317 93xxxx 02317 94xxxx 02317 95xxxx 02317 96xxxx 02317 97xxxx 02317 98xxxx 02317 99xxxx