UK Area Dialing Code 02318

02318

Where is area code 02318 in uk?

Southampton 18

Portsmouth 18

Information About Area Code 02318

Area Code 02318
Covered Area

Southampton 18

Portsmouth 18

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2318 xxxxxx
Australia 0011 44 2318 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2318 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2318 xxxxxx
Cuba 119 44 2318 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2318 xxxxxx
Local Number Format 02318 xxxxxx

FAQ: 02318

Q: Where is telephone area code 02318 located?

A: The dialing area code 02318 is belongs to Southampton 18, Portsmouth 18, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02318?

A: At first, dial aread code which is 02318 and the add rest of the numbers. Example: 02318 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02318?

A: To make an international call with area code 02318, dial country code which is +44 or 0044, area code 2318 and rest of the numbers. Example: +44 2318 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02318 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2318 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2318 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02318 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2318 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2318 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02318 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2318 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2318 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02318 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2318 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2318 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02318 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2318 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2318 xxxxxx

02318 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02318 from 02318 00xxxx to 02318 99xxxx.

02318 00xxxx 02318 01xxxx 02318 02xxxx 02318 03xxxx 02318 04xxxx 02318 05xxxx 02318 06xxxx 02318 07xxxx 02318 08xxxx 02318 09xxxx 02318 10xxxx 02318 11xxxx 02318 12xxxx 02318 13xxxx 02318 14xxxx 02318 15xxxx 02318 16xxxx 02318 17xxxx 02318 18xxxx 02318 19xxxx 02318 20xxxx 02318 21xxxx 02318 22xxxx 02318 23xxxx 02318 24xxxx 02318 25xxxx 02318 26xxxx 02318 27xxxx 02318 28xxxx 02318 29xxxx 02318 30xxxx 02318 31xxxx 02318 32xxxx 02318 33xxxx 02318 34xxxx 02318 35xxxx 02318 36xxxx 02318 37xxxx 02318 38xxxx 02318 39xxxx 02318 40xxxx 02318 41xxxx 02318 42xxxx 02318 43xxxx 02318 44xxxx 02318 45xxxx 02318 46xxxx 02318 47xxxx 02318 48xxxx 02318 49xxxx 02318 50xxxx 02318 51xxxx 02318 52xxxx 02318 53xxxx 02318 54xxxx 02318 55xxxx 02318 56xxxx 02318 57xxxx 02318 58xxxx 02318 59xxxx 02318 60xxxx 02318 61xxxx 02318 62xxxx 02318 63xxxx 02318 64xxxx 02318 65xxxx 02318 66xxxx 02318 67xxxx 02318 68xxxx 02318 69xxxx 02318 70xxxx 02318 71xxxx 02318 72xxxx 02318 73xxxx 02318 74xxxx 02318 75xxxx 02318 76xxxx 02318 77xxxx 02318 78xxxx 02318 79xxxx 02318 80xxxx 02318 81xxxx 02318 82xxxx 02318 83xxxx 02318 84xxxx 02318 85xxxx 02318 86xxxx 02318 87xxxx 02318 88xxxx 02318 89xxxx 02318 90xxxx 02318 91xxxx 02318 92xxxx 02318 93xxxx 02318 94xxxx 02318 95xxxx 02318 96xxxx 02318 97xxxx 02318 98xxxx 02318 99xxxx