UK Area Dialing Code 02319

02319

Where is area code 02319 in uk?

Southampton 19

Portsmouth 19

Information About Area Code 02319

Area Code 02319
Covered Area

Southampton 19

Portsmouth 19

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2319 xxxxxx
Australia 0011 44 2319 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2319 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2319 xxxxxx
Cuba 119 44 2319 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2319 xxxxxx
Local Number Format 02319 xxxxxx

FAQ: 02319

Q: Where is telephone area code 02319 located?

A: The dialing area code 02319 is belongs to Southampton 19, Portsmouth 19, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02319?

A: At first, dial aread code which is 02319 and the add rest of the numbers. Example: 02319 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02319?

A: To make an international call with area code 02319, dial country code which is +44 or 0044, area code 2319 and rest of the numbers. Example: +44 2319 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02319 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2319 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2319 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02319 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2319 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2319 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02319 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2319 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2319 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02319 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2319 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2319 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02319 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2319 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2319 xxxxxx

02319 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02319 from 02319 00xxxx to 02319 99xxxx.

02319 00xxxx 02319 01xxxx 02319 02xxxx 02319 03xxxx 02319 04xxxx 02319 05xxxx 02319 06xxxx 02319 07xxxx 02319 08xxxx 02319 09xxxx 02319 10xxxx 02319 11xxxx 02319 12xxxx 02319 13xxxx 02319 14xxxx 02319 15xxxx 02319 16xxxx 02319 17xxxx 02319 18xxxx 02319 19xxxx 02319 20xxxx 02319 21xxxx 02319 22xxxx 02319 23xxxx 02319 24xxxx 02319 25xxxx 02319 26xxxx 02319 27xxxx 02319 28xxxx 02319 29xxxx 02319 30xxxx 02319 31xxxx 02319 32xxxx 02319 33xxxx 02319 34xxxx 02319 35xxxx 02319 36xxxx 02319 37xxxx 02319 38xxxx 02319 39xxxx 02319 40xxxx 02319 41xxxx 02319 42xxxx 02319 43xxxx 02319 44xxxx 02319 45xxxx 02319 46xxxx 02319 47xxxx 02319 48xxxx 02319 49xxxx 02319 50xxxx 02319 51xxxx 02319 52xxxx 02319 53xxxx 02319 54xxxx 02319 55xxxx 02319 56xxxx 02319 57xxxx 02319 58xxxx 02319 59xxxx 02319 60xxxx 02319 61xxxx 02319 62xxxx 02319 63xxxx 02319 64xxxx 02319 65xxxx 02319 66xxxx 02319 67xxxx 02319 68xxxx 02319 69xxxx 02319 70xxxx 02319 71xxxx 02319 72xxxx 02319 73xxxx 02319 74xxxx 02319 75xxxx 02319 76xxxx 02319 77xxxx 02319 78xxxx 02319 79xxxx 02319 80xxxx 02319 81xxxx 02319 82xxxx 02319 83xxxx 02319 84xxxx 02319 85xxxx 02319 86xxxx 02319 87xxxx 02319 88xxxx 02319 89xxxx 02319 90xxxx 02319 91xxxx 02319 92xxxx 02319 93xxxx 02319 94xxxx 02319 95xxxx 02319 96xxxx 02319 97xxxx 02319 98xxxx 02319 99xxxx