UK Area Dialing Code 02320

02320

Where is area code 02320 in uk?

Southampton 20

Portsmouth 20

Information About Area Code 02320

Area Code 02320
Covered Area

Southampton 20

Portsmouth 20

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2320 xxxxxx
Australia 0011 44 2320 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2320 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2320 xxxxxx
Cuba 119 44 2320 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2320 xxxxxx
Local Number Format 02320 xxxxxx

FAQ: 02320

Q: Where is telephone area code 02320 located?

A: The dialing area code 02320 is belongs to Southampton 20, Portsmouth 20, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02320?

A: At first, dial aread code which is 02320 and the add rest of the numbers. Example: 02320 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02320?

A: To make an international call with area code 02320, dial country code which is +44 or 0044, area code 2320 and rest of the numbers. Example: +44 2320 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02320 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2320 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2320 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02320 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2320 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2320 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02320 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2320 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2320 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02320 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2320 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2320 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02320 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2320 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2320 xxxxxx

02320 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02320 from 02320 00xxxx to 02320 99xxxx.

02320 00xxxx 02320 01xxxx 02320 02xxxx 02320 03xxxx 02320 04xxxx 02320 05xxxx 02320 06xxxx 02320 07xxxx 02320 08xxxx 02320 09xxxx 02320 10xxxx 02320 11xxxx 02320 12xxxx 02320 13xxxx 02320 14xxxx 02320 15xxxx 02320 16xxxx 02320 17xxxx 02320 18xxxx 02320 19xxxx 02320 20xxxx 02320 21xxxx 02320 22xxxx 02320 23xxxx 02320 24xxxx 02320 25xxxx 02320 26xxxx 02320 27xxxx 02320 28xxxx 02320 29xxxx 02320 30xxxx 02320 31xxxx 02320 32xxxx 02320 33xxxx 02320 34xxxx 02320 35xxxx 02320 36xxxx 02320 37xxxx 02320 38xxxx 02320 39xxxx 02320 40xxxx 02320 41xxxx 02320 42xxxx 02320 43xxxx 02320 44xxxx 02320 45xxxx 02320 46xxxx 02320 47xxxx 02320 48xxxx 02320 49xxxx 02320 50xxxx 02320 51xxxx 02320 52xxxx 02320 53xxxx 02320 54xxxx 02320 55xxxx 02320 56xxxx 02320 57xxxx 02320 58xxxx 02320 59xxxx 02320 60xxxx 02320 61xxxx 02320 62xxxx 02320 63xxxx 02320 64xxxx 02320 65xxxx 02320 66xxxx 02320 67xxxx 02320 68xxxx 02320 69xxxx 02320 70xxxx 02320 71xxxx 02320 72xxxx 02320 73xxxx 02320 74xxxx 02320 75xxxx 02320 76xxxx 02320 77xxxx 02320 78xxxx 02320 79xxxx 02320 80xxxx 02320 81xxxx 02320 82xxxx 02320 83xxxx 02320 84xxxx 02320 85xxxx 02320 86xxxx 02320 87xxxx 02320 88xxxx 02320 89xxxx 02320 90xxxx 02320 91xxxx 02320 92xxxx 02320 93xxxx 02320 94xxxx 02320 95xxxx 02320 96xxxx 02320 97xxxx 02320 98xxxx 02320 99xxxx