UK Area Dialing Code 02321

02321

Where is area code 02321 in uk?

Southampton 21

Portsmouth 21

Information About Area Code 02321

Area Code 02321
Covered Area

Southampton 21

Portsmouth 21

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2321 xxxxxx
Australia 0011 44 2321 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2321 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2321 xxxxxx
Cuba 119 44 2321 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2321 xxxxxx
Local Number Format 02321 xxxxxx

FAQ: 02321

Q: Where is telephone area code 02321 located?

A: The dialing area code 02321 is belongs to Southampton 21, Portsmouth 21, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02321?

A: At first, dial aread code which is 02321 and the add rest of the numbers. Example: 02321 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02321?

A: To make an international call with area code 02321, dial country code which is +44 or 0044, area code 2321 and rest of the numbers. Example: +44 2321 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02321 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2321 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2321 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02321 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2321 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2321 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02321 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2321 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2321 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02321 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2321 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2321 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02321 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2321 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2321 xxxxxx

02321 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02321 from 02321 00xxxx to 02321 99xxxx.

02321 00xxxx 02321 01xxxx 02321 02xxxx 02321 03xxxx 02321 04xxxx 02321 05xxxx 02321 06xxxx 02321 07xxxx 02321 08xxxx 02321 09xxxx 02321 10xxxx 02321 11xxxx 02321 12xxxx 02321 13xxxx 02321 14xxxx 02321 15xxxx 02321 16xxxx 02321 17xxxx 02321 18xxxx 02321 19xxxx 02321 20xxxx 02321 21xxxx 02321 22xxxx 02321 23xxxx 02321 24xxxx 02321 25xxxx 02321 26xxxx 02321 27xxxx 02321 28xxxx 02321 29xxxx 02321 30xxxx 02321 31xxxx 02321 32xxxx 02321 33xxxx 02321 34xxxx 02321 35xxxx 02321 36xxxx 02321 37xxxx 02321 38xxxx 02321 39xxxx 02321 40xxxx 02321 41xxxx 02321 42xxxx 02321 43xxxx 02321 44xxxx 02321 45xxxx 02321 46xxxx 02321 47xxxx 02321 48xxxx 02321 49xxxx 02321 50xxxx 02321 51xxxx 02321 52xxxx 02321 53xxxx 02321 54xxxx 02321 55xxxx 02321 56xxxx 02321 57xxxx 02321 58xxxx 02321 59xxxx 02321 60xxxx 02321 61xxxx 02321 62xxxx 02321 63xxxx 02321 64xxxx 02321 65xxxx 02321 66xxxx 02321 67xxxx 02321 68xxxx 02321 69xxxx 02321 70xxxx 02321 71xxxx 02321 72xxxx 02321 73xxxx 02321 74xxxx 02321 75xxxx 02321 76xxxx 02321 77xxxx 02321 78xxxx 02321 79xxxx 02321 80xxxx 02321 81xxxx 02321 82xxxx 02321 83xxxx 02321 84xxxx 02321 85xxxx 02321 86xxxx 02321 87xxxx 02321 88xxxx 02321 89xxxx 02321 90xxxx 02321 91xxxx 02321 92xxxx 02321 93xxxx 02321 94xxxx 02321 95xxxx 02321 96xxxx 02321 97xxxx 02321 98xxxx 02321 99xxxx