UK Area Dialing Code 02322

02322

Where is area code 02322 in uk?

Southampton 22

Portsmouth 22

Information About Area Code 02322

Area Code 02322
Covered Area

Southampton 22

Portsmouth 22

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2322 xxxxxx
Australia 0011 44 2322 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2322 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2322 xxxxxx
Cuba 119 44 2322 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2322 xxxxxx
Local Number Format 02322 xxxxxx

FAQ: 02322

Q: Where is telephone area code 02322 located?

A: The dialing area code 02322 is belongs to Southampton 22, Portsmouth 22, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02322?

A: At first, dial aread code which is 02322 and the add rest of the numbers. Example: 02322 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02322?

A: To make an international call with area code 02322, dial country code which is +44 or 0044, area code 2322 and rest of the numbers. Example: +44 2322 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02322 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2322 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2322 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02322 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2322 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2322 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02322 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2322 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2322 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02322 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2322 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2322 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02322 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2322 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2322 xxxxxx

02322 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02322 from 02322 00xxxx to 02322 99xxxx.

02322 00xxxx 02322 01xxxx 02322 02xxxx 02322 03xxxx 02322 04xxxx 02322 05xxxx 02322 06xxxx 02322 07xxxx 02322 08xxxx 02322 09xxxx 02322 10xxxx 02322 11xxxx 02322 12xxxx 02322 13xxxx 02322 14xxxx 02322 15xxxx 02322 16xxxx 02322 17xxxx 02322 18xxxx 02322 19xxxx 02322 20xxxx 02322 21xxxx 02322 22xxxx 02322 23xxxx 02322 24xxxx 02322 25xxxx 02322 26xxxx 02322 27xxxx 02322 28xxxx 02322 29xxxx 02322 30xxxx 02322 31xxxx 02322 32xxxx 02322 33xxxx 02322 34xxxx 02322 35xxxx 02322 36xxxx 02322 37xxxx 02322 38xxxx 02322 39xxxx 02322 40xxxx 02322 41xxxx 02322 42xxxx 02322 43xxxx 02322 44xxxx 02322 45xxxx 02322 46xxxx 02322 47xxxx 02322 48xxxx 02322 49xxxx 02322 50xxxx 02322 51xxxx 02322 52xxxx 02322 53xxxx 02322 54xxxx 02322 55xxxx 02322 56xxxx 02322 57xxxx 02322 58xxxx 02322 59xxxx 02322 60xxxx 02322 61xxxx 02322 62xxxx 02322 63xxxx 02322 64xxxx 02322 65xxxx 02322 66xxxx 02322 67xxxx 02322 68xxxx 02322 69xxxx 02322 70xxxx 02322 71xxxx 02322 72xxxx 02322 73xxxx 02322 74xxxx 02322 75xxxx 02322 76xxxx 02322 77xxxx 02322 78xxxx 02322 79xxxx 02322 80xxxx 02322 81xxxx 02322 82xxxx 02322 83xxxx 02322 84xxxx 02322 85xxxx 02322 86xxxx 02322 87xxxx 02322 88xxxx 02322 89xxxx 02322 90xxxx 02322 91xxxx 02322 92xxxx 02322 93xxxx 02322 94xxxx 02322 95xxxx 02322 96xxxx 02322 97xxxx 02322 98xxxx 02322 99xxxx