UK Area Dialing Code 02323

02323

Where is area code 02323 in uk?

Southampton 23

Portsmouth 23

Information About Area Code 02323

Area Code 02323
Covered Area

Southampton 23

Portsmouth 23

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2323 xxxxxx
Australia 0011 44 2323 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2323 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2323 xxxxxx
Cuba 119 44 2323 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2323 xxxxxx
Local Number Format 02323 xxxxxx

FAQ: 02323

Q: Where is telephone area code 02323 located?

A: The dialing area code 02323 is belongs to Southampton 23, Portsmouth 23, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02323?

A: At first, dial aread code which is 02323 and the add rest of the numbers. Example: 02323 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02323?

A: To make an international call with area code 02323, dial country code which is +44 or 0044, area code 2323 and rest of the numbers. Example: +44 2323 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02323 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2323 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2323 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02323 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2323 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2323 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02323 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2323 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2323 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02323 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2323 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2323 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02323 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2323 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2323 xxxxxx

02323 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02323 from 02323 00xxxx to 02323 99xxxx.

02323 00xxxx 02323 01xxxx 02323 02xxxx 02323 03xxxx 02323 04xxxx 02323 05xxxx 02323 06xxxx 02323 07xxxx 02323 08xxxx 02323 09xxxx 02323 10xxxx 02323 11xxxx 02323 12xxxx 02323 13xxxx 02323 14xxxx 02323 15xxxx 02323 16xxxx 02323 17xxxx 02323 18xxxx 02323 19xxxx 02323 20xxxx 02323 21xxxx 02323 22xxxx 02323 23xxxx 02323 24xxxx 02323 25xxxx 02323 26xxxx 02323 27xxxx 02323 28xxxx 02323 29xxxx 02323 30xxxx 02323 31xxxx 02323 32xxxx 02323 33xxxx 02323 34xxxx 02323 35xxxx 02323 36xxxx 02323 37xxxx 02323 38xxxx 02323 39xxxx 02323 40xxxx 02323 41xxxx 02323 42xxxx 02323 43xxxx 02323 44xxxx 02323 45xxxx 02323 46xxxx 02323 47xxxx 02323 48xxxx 02323 49xxxx 02323 50xxxx 02323 51xxxx 02323 52xxxx 02323 53xxxx 02323 54xxxx 02323 55xxxx 02323 56xxxx 02323 57xxxx 02323 58xxxx 02323 59xxxx 02323 60xxxx 02323 61xxxx 02323 62xxxx 02323 63xxxx 02323 64xxxx 02323 65xxxx 02323 66xxxx 02323 67xxxx 02323 68xxxx 02323 69xxxx 02323 70xxxx 02323 71xxxx 02323 72xxxx 02323 73xxxx 02323 74xxxx 02323 75xxxx 02323 76xxxx 02323 77xxxx 02323 78xxxx 02323 79xxxx 02323 80xxxx 02323 81xxxx 02323 82xxxx 02323 83xxxx 02323 84xxxx 02323 85xxxx 02323 86xxxx 02323 87xxxx 02323 88xxxx 02323 89xxxx 02323 90xxxx 02323 91xxxx 02323 92xxxx 02323 93xxxx 02323 94xxxx 02323 95xxxx 02323 96xxxx 02323 97xxxx 02323 98xxxx 02323 99xxxx