UK Area Dialing Code 02324

02324

Where is area code 02324 in uk?

Southampton 24

Portsmouth 24

Information About Area Code 02324

Area Code 02324
Covered Area

Southampton 24

Portsmouth 24

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2324 xxxxxx
Australia 0011 44 2324 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2324 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2324 xxxxxx
Cuba 119 44 2324 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2324 xxxxxx
Local Number Format 02324 xxxxxx

FAQ: 02324

Q: Where is telephone area code 02324 located?

A: The dialing area code 02324 is belongs to Southampton 24, Portsmouth 24, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02324?

A: At first, dial aread code which is 02324 and the add rest of the numbers. Example: 02324 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02324?

A: To make an international call with area code 02324, dial country code which is +44 or 0044, area code 2324 and rest of the numbers. Example: +44 2324 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02324 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2324 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2324 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02324 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2324 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2324 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02324 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2324 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2324 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02324 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2324 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2324 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02324 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2324 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2324 xxxxxx

02324 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02324 from 02324 00xxxx to 02324 99xxxx.

02324 00xxxx 02324 01xxxx 02324 02xxxx 02324 03xxxx 02324 04xxxx 02324 05xxxx 02324 06xxxx 02324 07xxxx 02324 08xxxx 02324 09xxxx 02324 10xxxx 02324 11xxxx 02324 12xxxx 02324 13xxxx 02324 14xxxx 02324 15xxxx 02324 16xxxx 02324 17xxxx 02324 18xxxx 02324 19xxxx 02324 20xxxx 02324 21xxxx 02324 22xxxx 02324 23xxxx 02324 24xxxx 02324 25xxxx 02324 26xxxx 02324 27xxxx 02324 28xxxx 02324 29xxxx 02324 30xxxx 02324 31xxxx 02324 32xxxx 02324 33xxxx 02324 34xxxx 02324 35xxxx 02324 36xxxx 02324 37xxxx 02324 38xxxx 02324 39xxxx 02324 40xxxx 02324 41xxxx 02324 42xxxx 02324 43xxxx 02324 44xxxx 02324 45xxxx 02324 46xxxx 02324 47xxxx 02324 48xxxx 02324 49xxxx 02324 50xxxx 02324 51xxxx 02324 52xxxx 02324 53xxxx 02324 54xxxx 02324 55xxxx 02324 56xxxx 02324 57xxxx 02324 58xxxx 02324 59xxxx 02324 60xxxx 02324 61xxxx 02324 62xxxx 02324 63xxxx 02324 64xxxx 02324 65xxxx 02324 66xxxx 02324 67xxxx 02324 68xxxx 02324 69xxxx 02324 70xxxx 02324 71xxxx 02324 72xxxx 02324 73xxxx 02324 74xxxx 02324 75xxxx 02324 76xxxx 02324 77xxxx 02324 78xxxx 02324 79xxxx 02324 80xxxx 02324 81xxxx 02324 82xxxx 02324 83xxxx 02324 84xxxx 02324 85xxxx 02324 86xxxx 02324 87xxxx 02324 88xxxx 02324 89xxxx 02324 90xxxx 02324 91xxxx 02324 92xxxx 02324 93xxxx 02324 94xxxx 02324 95xxxx 02324 96xxxx 02324 97xxxx 02324 98xxxx 02324 99xxxx