UK Area Dialing Code 02325

02325

Where is area code 02325 in uk?

Southampton 25

Portsmouth 25

Information About Area Code 02325

Area Code 02325
Covered Area

Southampton 25

Portsmouth 25

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2325 xxxxxx
Australia 0011 44 2325 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2325 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2325 xxxxxx
Cuba 119 44 2325 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2325 xxxxxx
Local Number Format 02325 xxxxxx

FAQ: 02325

Q: Where is telephone area code 02325 located?

A: The dialing area code 02325 is belongs to Southampton 25, Portsmouth 25, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02325?

A: At first, dial aread code which is 02325 and the add rest of the numbers. Example: 02325 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02325?

A: To make an international call with area code 02325, dial country code which is +44 or 0044, area code 2325 and rest of the numbers. Example: +44 2325 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02325 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2325 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2325 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02325 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2325 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2325 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02325 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2325 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2325 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02325 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2325 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2325 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02325 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2325 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2325 xxxxxx

02325 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02325 from 02325 00xxxx to 02325 99xxxx.

02325 00xxxx 02325 01xxxx 02325 02xxxx 02325 03xxxx 02325 04xxxx 02325 05xxxx 02325 06xxxx 02325 07xxxx 02325 08xxxx 02325 09xxxx 02325 10xxxx 02325 11xxxx 02325 12xxxx 02325 13xxxx 02325 14xxxx 02325 15xxxx 02325 16xxxx 02325 17xxxx 02325 18xxxx 02325 19xxxx 02325 20xxxx 02325 21xxxx 02325 22xxxx 02325 23xxxx 02325 24xxxx 02325 25xxxx 02325 26xxxx 02325 27xxxx 02325 28xxxx 02325 29xxxx 02325 30xxxx 02325 31xxxx 02325 32xxxx 02325 33xxxx 02325 34xxxx 02325 35xxxx 02325 36xxxx 02325 37xxxx 02325 38xxxx 02325 39xxxx 02325 40xxxx 02325 41xxxx 02325 42xxxx 02325 43xxxx 02325 44xxxx 02325 45xxxx 02325 46xxxx 02325 47xxxx 02325 48xxxx 02325 49xxxx 02325 50xxxx 02325 51xxxx 02325 52xxxx 02325 53xxxx 02325 54xxxx 02325 55xxxx 02325 56xxxx 02325 57xxxx 02325 58xxxx 02325 59xxxx 02325 60xxxx 02325 61xxxx 02325 62xxxx 02325 63xxxx 02325 64xxxx 02325 65xxxx 02325 66xxxx 02325 67xxxx 02325 68xxxx 02325 69xxxx 02325 70xxxx 02325 71xxxx 02325 72xxxx 02325 73xxxx 02325 74xxxx 02325 75xxxx 02325 76xxxx 02325 77xxxx 02325 78xxxx 02325 79xxxx 02325 80xxxx 02325 81xxxx 02325 82xxxx 02325 83xxxx 02325 84xxxx 02325 85xxxx 02325 86xxxx 02325 87xxxx 02325 88xxxx 02325 89xxxx 02325 90xxxx 02325 91xxxx 02325 92xxxx 02325 93xxxx 02325 94xxxx 02325 95xxxx 02325 96xxxx 02325 97xxxx 02325 98xxxx 02325 99xxxx