UK Area Dialing Code 02326

02326

Where is area code 02326 in uk?

Southampton 26

Portsmouth 26

Information About Area Code 02326

Area Code 02326
Covered Area

Southampton 26

Portsmouth 26

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2326 xxxxxx
Australia 0011 44 2326 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2326 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2326 xxxxxx
Cuba 119 44 2326 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2326 xxxxxx
Local Number Format 02326 xxxxxx

FAQ: 02326

Q: Where is telephone area code 02326 located?

A: The dialing area code 02326 is belongs to Southampton 26, Portsmouth 26, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02326?

A: At first, dial aread code which is 02326 and the add rest of the numbers. Example: 02326 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02326?

A: To make an international call with area code 02326, dial country code which is +44 or 0044, area code 2326 and rest of the numbers. Example: +44 2326 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02326 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2326 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2326 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02326 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2326 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2326 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02326 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2326 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2326 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02326 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2326 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2326 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02326 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2326 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2326 xxxxxx

02326 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02326 from 02326 00xxxx to 02326 99xxxx.

02326 00xxxx 02326 01xxxx 02326 02xxxx 02326 03xxxx 02326 04xxxx 02326 05xxxx 02326 06xxxx 02326 07xxxx 02326 08xxxx 02326 09xxxx 02326 10xxxx 02326 11xxxx 02326 12xxxx 02326 13xxxx 02326 14xxxx 02326 15xxxx 02326 16xxxx 02326 17xxxx 02326 18xxxx 02326 19xxxx 02326 20xxxx 02326 21xxxx 02326 22xxxx 02326 23xxxx 02326 24xxxx 02326 25xxxx 02326 26xxxx 02326 27xxxx 02326 28xxxx 02326 29xxxx 02326 30xxxx 02326 31xxxx 02326 32xxxx 02326 33xxxx 02326 34xxxx 02326 35xxxx 02326 36xxxx 02326 37xxxx 02326 38xxxx 02326 39xxxx 02326 40xxxx 02326 41xxxx 02326 42xxxx 02326 43xxxx 02326 44xxxx 02326 45xxxx 02326 46xxxx 02326 47xxxx 02326 48xxxx 02326 49xxxx 02326 50xxxx 02326 51xxxx 02326 52xxxx 02326 53xxxx 02326 54xxxx 02326 55xxxx 02326 56xxxx 02326 57xxxx 02326 58xxxx 02326 59xxxx 02326 60xxxx 02326 61xxxx 02326 62xxxx 02326 63xxxx 02326 64xxxx 02326 65xxxx 02326 66xxxx 02326 67xxxx 02326 68xxxx 02326 69xxxx 02326 70xxxx 02326 71xxxx 02326 72xxxx 02326 73xxxx 02326 74xxxx 02326 75xxxx 02326 76xxxx 02326 77xxxx 02326 78xxxx 02326 79xxxx 02326 80xxxx 02326 81xxxx 02326 82xxxx 02326 83xxxx 02326 84xxxx 02326 85xxxx 02326 86xxxx 02326 87xxxx 02326 88xxxx 02326 89xxxx 02326 90xxxx 02326 91xxxx 02326 92xxxx 02326 93xxxx 02326 94xxxx 02326 95xxxx 02326 96xxxx 02326 97xxxx 02326 98xxxx 02326 99xxxx