UK Area Dialing Code 02327

02327

Where is area code 02327 in uk?

Southampton 27

Portsmouth 27

Information About Area Code 02327

Area Code 02327
Covered Area

Southampton 27

Portsmouth 27

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2327 xxxxxx
Australia 0011 44 2327 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2327 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2327 xxxxxx
Cuba 119 44 2327 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2327 xxxxxx
Local Number Format 02327 xxxxxx

FAQ: 02327

Q: Where is telephone area code 02327 located?

A: The dialing area code 02327 is belongs to Southampton 27, Portsmouth 27, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02327?

A: At first, dial aread code which is 02327 and the add rest of the numbers. Example: 02327 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02327?

A: To make an international call with area code 02327, dial country code which is +44 or 0044, area code 2327 and rest of the numbers. Example: +44 2327 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02327 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2327 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2327 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02327 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2327 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2327 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02327 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2327 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2327 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02327 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2327 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2327 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02327 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2327 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2327 xxxxxx

02327 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02327 from 02327 00xxxx to 02327 99xxxx.

02327 00xxxx 02327 01xxxx 02327 02xxxx 02327 03xxxx 02327 04xxxx 02327 05xxxx 02327 06xxxx 02327 07xxxx 02327 08xxxx 02327 09xxxx 02327 10xxxx 02327 11xxxx 02327 12xxxx 02327 13xxxx 02327 14xxxx 02327 15xxxx 02327 16xxxx 02327 17xxxx 02327 18xxxx 02327 19xxxx 02327 20xxxx 02327 21xxxx 02327 22xxxx 02327 23xxxx 02327 24xxxx 02327 25xxxx 02327 26xxxx 02327 27xxxx 02327 28xxxx 02327 29xxxx 02327 30xxxx 02327 31xxxx 02327 32xxxx 02327 33xxxx 02327 34xxxx 02327 35xxxx 02327 36xxxx 02327 37xxxx 02327 38xxxx 02327 39xxxx 02327 40xxxx 02327 41xxxx 02327 42xxxx 02327 43xxxx 02327 44xxxx 02327 45xxxx 02327 46xxxx 02327 47xxxx 02327 48xxxx 02327 49xxxx 02327 50xxxx 02327 51xxxx 02327 52xxxx 02327 53xxxx 02327 54xxxx 02327 55xxxx 02327 56xxxx 02327 57xxxx 02327 58xxxx 02327 59xxxx 02327 60xxxx 02327 61xxxx 02327 62xxxx 02327 63xxxx 02327 64xxxx 02327 65xxxx 02327 66xxxx 02327 67xxxx 02327 68xxxx 02327 69xxxx 02327 70xxxx 02327 71xxxx 02327 72xxxx 02327 73xxxx 02327 74xxxx 02327 75xxxx 02327 76xxxx 02327 77xxxx 02327 78xxxx 02327 79xxxx 02327 80xxxx 02327 81xxxx 02327 82xxxx 02327 83xxxx 02327 84xxxx 02327 85xxxx 02327 86xxxx 02327 87xxxx 02327 88xxxx 02327 89xxxx 02327 90xxxx 02327 91xxxx 02327 92xxxx 02327 93xxxx 02327 94xxxx 02327 95xxxx 02327 96xxxx 02327 97xxxx 02327 98xxxx 02327 99xxxx