UK Area Dialing Code 02328

02328

Where is area code 02328 in uk?

Southampton 28

Portsmouth 28

Information About Area Code 02328

Area Code 02328
Covered Area

Southampton 28

Portsmouth 28

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2328 xxxxxx
Australia 0011 44 2328 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2328 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2328 xxxxxx
Cuba 119 44 2328 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2328 xxxxxx
Local Number Format 02328 xxxxxx

FAQ: 02328

Q: Where is telephone area code 02328 located?

A: The dialing area code 02328 is belongs to Southampton 28, Portsmouth 28, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02328?

A: At first, dial aread code which is 02328 and the add rest of the numbers. Example: 02328 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02328?

A: To make an international call with area code 02328, dial country code which is +44 or 0044, area code 2328 and rest of the numbers. Example: +44 2328 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02328 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2328 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2328 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02328 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2328 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2328 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02328 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2328 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2328 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02328 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2328 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2328 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02328 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2328 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2328 xxxxxx

02328 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02328 from 02328 00xxxx to 02328 99xxxx.

02328 00xxxx 02328 01xxxx 02328 02xxxx 02328 03xxxx 02328 04xxxx 02328 05xxxx 02328 06xxxx 02328 07xxxx 02328 08xxxx 02328 09xxxx 02328 10xxxx 02328 11xxxx 02328 12xxxx 02328 13xxxx 02328 14xxxx 02328 15xxxx 02328 16xxxx 02328 17xxxx 02328 18xxxx 02328 19xxxx 02328 20xxxx 02328 21xxxx 02328 22xxxx 02328 23xxxx 02328 24xxxx 02328 25xxxx 02328 26xxxx 02328 27xxxx 02328 28xxxx 02328 29xxxx 02328 30xxxx 02328 31xxxx 02328 32xxxx 02328 33xxxx 02328 34xxxx 02328 35xxxx 02328 36xxxx 02328 37xxxx 02328 38xxxx 02328 39xxxx 02328 40xxxx 02328 41xxxx 02328 42xxxx 02328 43xxxx 02328 44xxxx 02328 45xxxx 02328 46xxxx 02328 47xxxx 02328 48xxxx 02328 49xxxx 02328 50xxxx 02328 51xxxx 02328 52xxxx 02328 53xxxx 02328 54xxxx 02328 55xxxx 02328 56xxxx 02328 57xxxx 02328 58xxxx 02328 59xxxx 02328 60xxxx 02328 61xxxx 02328 62xxxx 02328 63xxxx 02328 64xxxx 02328 65xxxx 02328 66xxxx 02328 67xxxx 02328 68xxxx 02328 69xxxx 02328 70xxxx 02328 71xxxx 02328 72xxxx 02328 73xxxx 02328 74xxxx 02328 75xxxx 02328 76xxxx 02328 77xxxx 02328 78xxxx 02328 79xxxx 02328 80xxxx 02328 81xxxx 02328 82xxxx 02328 83xxxx 02328 84xxxx 02328 85xxxx 02328 86xxxx 02328 87xxxx 02328 88xxxx 02328 89xxxx 02328 90xxxx 02328 91xxxx 02328 92xxxx 02328 93xxxx 02328 94xxxx 02328 95xxxx 02328 96xxxx 02328 97xxxx 02328 98xxxx 02328 99xxxx