UK Area Dialing Code 02329

02329

Where is area code 02329 in uk?

Southampton 29

Portsmouth 29

Information About Area Code 02329

Area Code 02329
Covered Area

Southampton 29

Portsmouth 29

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2329 xxxxxx
Australia 0011 44 2329 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2329 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2329 xxxxxx
Cuba 119 44 2329 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2329 xxxxxx
Local Number Format 02329 xxxxxx

FAQ: 02329

Q: Where is telephone area code 02329 located?

A: The dialing area code 02329 is belongs to Southampton 29, Portsmouth 29, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02329?

A: At first, dial aread code which is 02329 and the add rest of the numbers. Example: 02329 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02329?

A: To make an international call with area code 02329, dial country code which is +44 or 0044, area code 2329 and rest of the numbers. Example: +44 2329 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02329 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2329 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2329 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02329 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2329 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2329 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02329 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2329 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2329 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02329 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2329 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2329 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02329 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2329 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2329 xxxxxx

02329 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02329 from 02329 00xxxx to 02329 99xxxx.

02329 00xxxx 02329 01xxxx 02329 02xxxx 02329 03xxxx 02329 04xxxx 02329 05xxxx 02329 06xxxx 02329 07xxxx 02329 08xxxx 02329 09xxxx 02329 10xxxx 02329 11xxxx 02329 12xxxx 02329 13xxxx 02329 14xxxx 02329 15xxxx 02329 16xxxx 02329 17xxxx 02329 18xxxx 02329 19xxxx 02329 20xxxx 02329 21xxxx 02329 22xxxx 02329 23xxxx 02329 24xxxx 02329 25xxxx 02329 26xxxx 02329 27xxxx 02329 28xxxx 02329 29xxxx 02329 30xxxx 02329 31xxxx 02329 32xxxx 02329 33xxxx 02329 34xxxx 02329 35xxxx 02329 36xxxx 02329 37xxxx 02329 38xxxx 02329 39xxxx 02329 40xxxx 02329 41xxxx 02329 42xxxx 02329 43xxxx 02329 44xxxx 02329 45xxxx 02329 46xxxx 02329 47xxxx 02329 48xxxx 02329 49xxxx 02329 50xxxx 02329 51xxxx 02329 52xxxx 02329 53xxxx 02329 54xxxx 02329 55xxxx 02329 56xxxx 02329 57xxxx 02329 58xxxx 02329 59xxxx 02329 60xxxx 02329 61xxxx 02329 62xxxx 02329 63xxxx 02329 64xxxx 02329 65xxxx 02329 66xxxx 02329 67xxxx 02329 68xxxx 02329 69xxxx 02329 70xxxx 02329 71xxxx 02329 72xxxx 02329 73xxxx 02329 74xxxx 02329 75xxxx 02329 76xxxx 02329 77xxxx 02329 78xxxx 02329 79xxxx 02329 80xxxx 02329 81xxxx 02329 82xxxx 02329 83xxxx 02329 84xxxx 02329 85xxxx 02329 86xxxx 02329 87xxxx 02329 88xxxx 02329 89xxxx 02329 90xxxx 02329 91xxxx 02329 92xxxx 02329 93xxxx 02329 94xxxx 02329 95xxxx 02329 96xxxx 02329 97xxxx 02329 98xxxx 02329 99xxxx