UK Area Dialing Code 02330

02330

Where is area code 02330 in uk?

Southampton 30

Portsmouth 30

Information About Area Code 02330

Area Code 02330
Covered Area

Southampton 30

Portsmouth 30

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2330 xxxxxx
Australia 0011 44 2330 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2330 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2330 xxxxxx
Cuba 119 44 2330 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2330 xxxxxx
Local Number Format 02330 xxxxxx

FAQ: 02330

Q: Where is telephone area code 02330 located?

A: The dialing area code 02330 is belongs to Southampton 30, Portsmouth 30, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02330?

A: At first, dial aread code which is 02330 and the add rest of the numbers. Example: 02330 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02330?

A: To make an international call with area code 02330, dial country code which is +44 or 0044, area code 2330 and rest of the numbers. Example: +44 2330 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02330 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2330 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2330 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02330 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2330 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2330 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02330 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2330 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2330 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02330 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2330 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2330 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02330 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2330 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2330 xxxxxx

02330 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02330 from 02330 00xxxx to 02330 99xxxx.

02330 00xxxx 02330 01xxxx 02330 02xxxx 02330 03xxxx 02330 04xxxx 02330 05xxxx 02330 06xxxx 02330 07xxxx 02330 08xxxx 02330 09xxxx 02330 10xxxx 02330 11xxxx 02330 12xxxx 02330 13xxxx 02330 14xxxx 02330 15xxxx 02330 16xxxx 02330 17xxxx 02330 18xxxx 02330 19xxxx 02330 20xxxx 02330 21xxxx 02330 22xxxx 02330 23xxxx 02330 24xxxx 02330 25xxxx 02330 26xxxx 02330 27xxxx 02330 28xxxx 02330 29xxxx 02330 30xxxx 02330 31xxxx 02330 32xxxx 02330 33xxxx 02330 34xxxx 02330 35xxxx 02330 36xxxx 02330 37xxxx 02330 38xxxx 02330 39xxxx 02330 40xxxx 02330 41xxxx 02330 42xxxx 02330 43xxxx 02330 44xxxx 02330 45xxxx 02330 46xxxx 02330 47xxxx 02330 48xxxx 02330 49xxxx 02330 50xxxx 02330 51xxxx 02330 52xxxx 02330 53xxxx 02330 54xxxx 02330 55xxxx 02330 56xxxx 02330 57xxxx 02330 58xxxx 02330 59xxxx 02330 60xxxx 02330 61xxxx 02330 62xxxx 02330 63xxxx 02330 64xxxx 02330 65xxxx 02330 66xxxx 02330 67xxxx 02330 68xxxx 02330 69xxxx 02330 70xxxx 02330 71xxxx 02330 72xxxx 02330 73xxxx 02330 74xxxx 02330 75xxxx 02330 76xxxx 02330 77xxxx 02330 78xxxx 02330 79xxxx 02330 80xxxx 02330 81xxxx 02330 82xxxx 02330 83xxxx 02330 84xxxx 02330 85xxxx 02330 86xxxx 02330 87xxxx 02330 88xxxx 02330 89xxxx 02330 90xxxx 02330 91xxxx 02330 92xxxx 02330 93xxxx 02330 94xxxx 02330 95xxxx 02330 96xxxx 02330 97xxxx 02330 98xxxx 02330 99xxxx