UK Area Dialing Code 02331

02331

Where is area code 02331 in uk?

Southampton 31

Portsmouth 31

Information About Area Code 02331

Area Code 02331
Covered Area

Southampton 31

Portsmouth 31

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2331 xxxxxx
Australia 0011 44 2331 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2331 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2331 xxxxxx
Cuba 119 44 2331 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2331 xxxxxx
Local Number Format 02331 xxxxxx

FAQ: 02331

Q: Where is telephone area code 02331 located?

A: The dialing area code 02331 is belongs to Southampton 31, Portsmouth 31, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02331?

A: At first, dial aread code which is 02331 and the add rest of the numbers. Example: 02331 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02331?

A: To make an international call with area code 02331, dial country code which is +44 or 0044, area code 2331 and rest of the numbers. Example: +44 2331 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02331 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2331 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2331 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02331 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2331 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2331 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02331 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2331 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2331 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02331 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2331 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2331 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02331 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2331 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2331 xxxxxx

02331 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02331 from 02331 00xxxx to 02331 99xxxx.

02331 00xxxx 02331 01xxxx 02331 02xxxx 02331 03xxxx 02331 04xxxx 02331 05xxxx 02331 06xxxx 02331 07xxxx 02331 08xxxx 02331 09xxxx 02331 10xxxx 02331 11xxxx 02331 12xxxx 02331 13xxxx 02331 14xxxx 02331 15xxxx 02331 16xxxx 02331 17xxxx 02331 18xxxx 02331 19xxxx 02331 20xxxx 02331 21xxxx 02331 22xxxx 02331 23xxxx 02331 24xxxx 02331 25xxxx 02331 26xxxx 02331 27xxxx 02331 28xxxx 02331 29xxxx 02331 30xxxx 02331 31xxxx 02331 32xxxx 02331 33xxxx 02331 34xxxx 02331 35xxxx 02331 36xxxx 02331 37xxxx 02331 38xxxx 02331 39xxxx 02331 40xxxx 02331 41xxxx 02331 42xxxx 02331 43xxxx 02331 44xxxx 02331 45xxxx 02331 46xxxx 02331 47xxxx 02331 48xxxx 02331 49xxxx 02331 50xxxx 02331 51xxxx 02331 52xxxx 02331 53xxxx 02331 54xxxx 02331 55xxxx 02331 56xxxx 02331 57xxxx 02331 58xxxx 02331 59xxxx 02331 60xxxx 02331 61xxxx 02331 62xxxx 02331 63xxxx 02331 64xxxx 02331 65xxxx 02331 66xxxx 02331 67xxxx 02331 68xxxx 02331 69xxxx 02331 70xxxx 02331 71xxxx 02331 72xxxx 02331 73xxxx 02331 74xxxx 02331 75xxxx 02331 76xxxx 02331 77xxxx 02331 78xxxx 02331 79xxxx 02331 80xxxx 02331 81xxxx 02331 82xxxx 02331 83xxxx 02331 84xxxx 02331 85xxxx 02331 86xxxx 02331 87xxxx 02331 88xxxx 02331 89xxxx 02331 90xxxx 02331 91xxxx 02331 92xxxx 02331 93xxxx 02331 94xxxx 02331 95xxxx 02331 96xxxx 02331 97xxxx 02331 98xxxx 02331 99xxxx