UK Area Dialing Code 02332

02332

Where is area code 02332 in uk?

Southampton 32

Portsmouth 32

Information About Area Code 02332

Area Code 02332
Covered Area

Southampton 32

Portsmouth 32

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2332 xxxxxx
Australia 0011 44 2332 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2332 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2332 xxxxxx
Cuba 119 44 2332 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2332 xxxxxx
Local Number Format 02332 xxxxxx

FAQ: 02332

Q: Where is telephone area code 02332 located?

A: The dialing area code 02332 is belongs to Southampton 32, Portsmouth 32, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02332?

A: At first, dial aread code which is 02332 and the add rest of the numbers. Example: 02332 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02332?

A: To make an international call with area code 02332, dial country code which is +44 or 0044, area code 2332 and rest of the numbers. Example: +44 2332 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02332 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2332 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2332 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02332 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2332 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2332 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02332 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2332 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2332 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02332 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2332 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2332 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02332 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2332 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2332 xxxxxx

02332 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02332 from 02332 00xxxx to 02332 99xxxx.

02332 00xxxx 02332 01xxxx 02332 02xxxx 02332 03xxxx 02332 04xxxx 02332 05xxxx 02332 06xxxx 02332 07xxxx 02332 08xxxx 02332 09xxxx 02332 10xxxx 02332 11xxxx 02332 12xxxx 02332 13xxxx 02332 14xxxx 02332 15xxxx 02332 16xxxx 02332 17xxxx 02332 18xxxx 02332 19xxxx 02332 20xxxx 02332 21xxxx 02332 22xxxx 02332 23xxxx 02332 24xxxx 02332 25xxxx 02332 26xxxx 02332 27xxxx 02332 28xxxx 02332 29xxxx 02332 30xxxx 02332 31xxxx 02332 32xxxx 02332 33xxxx 02332 34xxxx 02332 35xxxx 02332 36xxxx 02332 37xxxx 02332 38xxxx 02332 39xxxx 02332 40xxxx 02332 41xxxx 02332 42xxxx 02332 43xxxx 02332 44xxxx 02332 45xxxx 02332 46xxxx 02332 47xxxx 02332 48xxxx 02332 49xxxx 02332 50xxxx 02332 51xxxx 02332 52xxxx 02332 53xxxx 02332 54xxxx 02332 55xxxx 02332 56xxxx 02332 57xxxx 02332 58xxxx 02332 59xxxx 02332 60xxxx 02332 61xxxx 02332 62xxxx 02332 63xxxx 02332 64xxxx 02332 65xxxx 02332 66xxxx 02332 67xxxx 02332 68xxxx 02332 69xxxx 02332 70xxxx 02332 71xxxx 02332 72xxxx 02332 73xxxx 02332 74xxxx 02332 75xxxx 02332 76xxxx 02332 77xxxx 02332 78xxxx 02332 79xxxx 02332 80xxxx 02332 81xxxx 02332 82xxxx 02332 83xxxx 02332 84xxxx 02332 85xxxx 02332 86xxxx 02332 87xxxx 02332 88xxxx 02332 89xxxx 02332 90xxxx 02332 91xxxx 02332 92xxxx 02332 93xxxx 02332 94xxxx 02332 95xxxx 02332 96xxxx 02332 97xxxx 02332 98xxxx 02332 99xxxx