UK Area Dialing Code 02333

02333

Where is area code 02333 in uk?

Southampton 33

Portsmouth 33

Information About Area Code 02333

Area Code 02333
Covered Area

Southampton 33

Portsmouth 33

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2333 xxxxxx
Australia 0011 44 2333 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2333 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2333 xxxxxx
Cuba 119 44 2333 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2333 xxxxxx
Local Number Format 02333 xxxxxx

FAQ: 02333

Q: Where is telephone area code 02333 located?

A: The dialing area code 02333 is belongs to Southampton 33, Portsmouth 33, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02333?

A: At first, dial aread code which is 02333 and the add rest of the numbers. Example: 02333 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02333?

A: To make an international call with area code 02333, dial country code which is +44 or 0044, area code 2333 and rest of the numbers. Example: +44 2333 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02333 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2333 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2333 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02333 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2333 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2333 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02333 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2333 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2333 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02333 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2333 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2333 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02333 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2333 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2333 xxxxxx

02333 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02333 from 02333 00xxxx to 02333 99xxxx.

02333 00xxxx 02333 01xxxx 02333 02xxxx 02333 03xxxx 02333 04xxxx 02333 05xxxx 02333 06xxxx 02333 07xxxx 02333 08xxxx 02333 09xxxx 02333 10xxxx 02333 11xxxx 02333 12xxxx 02333 13xxxx 02333 14xxxx 02333 15xxxx 02333 16xxxx 02333 17xxxx 02333 18xxxx 02333 19xxxx 02333 20xxxx 02333 21xxxx 02333 22xxxx 02333 23xxxx 02333 24xxxx 02333 25xxxx 02333 26xxxx 02333 27xxxx 02333 28xxxx 02333 29xxxx 02333 30xxxx 02333 31xxxx 02333 32xxxx 02333 33xxxx 02333 34xxxx 02333 35xxxx 02333 36xxxx 02333 37xxxx 02333 38xxxx 02333 39xxxx 02333 40xxxx 02333 41xxxx 02333 42xxxx 02333 43xxxx 02333 44xxxx 02333 45xxxx 02333 46xxxx 02333 47xxxx 02333 48xxxx 02333 49xxxx 02333 50xxxx 02333 51xxxx 02333 52xxxx 02333 53xxxx 02333 54xxxx 02333 55xxxx 02333 56xxxx 02333 57xxxx 02333 58xxxx 02333 59xxxx 02333 60xxxx 02333 61xxxx 02333 62xxxx 02333 63xxxx 02333 64xxxx 02333 65xxxx 02333 66xxxx 02333 67xxxx 02333 68xxxx 02333 69xxxx 02333 70xxxx 02333 71xxxx 02333 72xxxx 02333 73xxxx 02333 74xxxx 02333 75xxxx 02333 76xxxx 02333 77xxxx 02333 78xxxx 02333 79xxxx 02333 80xxxx 02333 81xxxx 02333 82xxxx 02333 83xxxx 02333 84xxxx 02333 85xxxx 02333 86xxxx 02333 87xxxx 02333 88xxxx 02333 89xxxx 02333 90xxxx 02333 91xxxx 02333 92xxxx 02333 93xxxx 02333 94xxxx 02333 95xxxx 02333 96xxxx 02333 97xxxx 02333 98xxxx 02333 99xxxx