UK Area Dialing Code 02334

02334

Where is area code 02334 in uk?

Southampton 34

Portsmouth 34

Information About Area Code 02334

Area Code 02334
Covered Area

Southampton 34

Portsmouth 34

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2334 xxxxxx
Australia 0011 44 2334 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2334 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2334 xxxxxx
Cuba 119 44 2334 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2334 xxxxxx
Local Number Format 02334 xxxxxx

FAQ: 02334

Q: Where is telephone area code 02334 located?

A: The dialing area code 02334 is belongs to Southampton 34, Portsmouth 34, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02334?

A: At first, dial aread code which is 02334 and the add rest of the numbers. Example: 02334 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02334?

A: To make an international call with area code 02334, dial country code which is +44 or 0044, area code 2334 and rest of the numbers. Example: +44 2334 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02334 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2334 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2334 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02334 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2334 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2334 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02334 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2334 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2334 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02334 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2334 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2334 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02334 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2334 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2334 xxxxxx

02334 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02334 from 02334 00xxxx to 02334 99xxxx.

02334 00xxxx 02334 01xxxx 02334 02xxxx 02334 03xxxx 02334 04xxxx 02334 05xxxx 02334 06xxxx 02334 07xxxx 02334 08xxxx 02334 09xxxx 02334 10xxxx 02334 11xxxx 02334 12xxxx 02334 13xxxx 02334 14xxxx 02334 15xxxx 02334 16xxxx 02334 17xxxx 02334 18xxxx 02334 19xxxx 02334 20xxxx 02334 21xxxx 02334 22xxxx 02334 23xxxx 02334 24xxxx 02334 25xxxx 02334 26xxxx 02334 27xxxx 02334 28xxxx 02334 29xxxx 02334 30xxxx 02334 31xxxx 02334 32xxxx 02334 33xxxx 02334 34xxxx 02334 35xxxx 02334 36xxxx 02334 37xxxx 02334 38xxxx 02334 39xxxx 02334 40xxxx 02334 41xxxx 02334 42xxxx 02334 43xxxx 02334 44xxxx 02334 45xxxx 02334 46xxxx 02334 47xxxx 02334 48xxxx 02334 49xxxx 02334 50xxxx 02334 51xxxx 02334 52xxxx 02334 53xxxx 02334 54xxxx 02334 55xxxx 02334 56xxxx 02334 57xxxx 02334 58xxxx 02334 59xxxx 02334 60xxxx 02334 61xxxx 02334 62xxxx 02334 63xxxx 02334 64xxxx 02334 65xxxx 02334 66xxxx 02334 67xxxx 02334 68xxxx 02334 69xxxx 02334 70xxxx 02334 71xxxx 02334 72xxxx 02334 73xxxx 02334 74xxxx 02334 75xxxx 02334 76xxxx 02334 77xxxx 02334 78xxxx 02334 79xxxx 02334 80xxxx 02334 81xxxx 02334 82xxxx 02334 83xxxx 02334 84xxxx 02334 85xxxx 02334 86xxxx 02334 87xxxx 02334 88xxxx 02334 89xxxx 02334 90xxxx 02334 91xxxx 02334 92xxxx 02334 93xxxx 02334 94xxxx 02334 95xxxx 02334 96xxxx 02334 97xxxx 02334 98xxxx 02334 99xxxx