UK Area Dialing Code 02335

02335

Where is area code 02335 in uk?

Southampton 35

Portsmouth 35

Information About Area Code 02335

Area Code 02335
Covered Area

Southampton 35

Portsmouth 35

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2335 xxxxxx
Australia 0011 44 2335 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2335 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2335 xxxxxx
Cuba 119 44 2335 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2335 xxxxxx
Local Number Format 02335 xxxxxx

FAQ: 02335

Q: Where is telephone area code 02335 located?

A: The dialing area code 02335 is belongs to Southampton 35, Portsmouth 35, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02335?

A: At first, dial aread code which is 02335 and the add rest of the numbers. Example: 02335 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02335?

A: To make an international call with area code 02335, dial country code which is +44 or 0044, area code 2335 and rest of the numbers. Example: +44 2335 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02335 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2335 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2335 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02335 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2335 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2335 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02335 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2335 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2335 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02335 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2335 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2335 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02335 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2335 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2335 xxxxxx

02335 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02335 from 02335 00xxxx to 02335 99xxxx.

02335 00xxxx 02335 01xxxx 02335 02xxxx 02335 03xxxx 02335 04xxxx 02335 05xxxx 02335 06xxxx 02335 07xxxx 02335 08xxxx 02335 09xxxx 02335 10xxxx 02335 11xxxx 02335 12xxxx 02335 13xxxx 02335 14xxxx 02335 15xxxx 02335 16xxxx 02335 17xxxx 02335 18xxxx 02335 19xxxx 02335 20xxxx 02335 21xxxx 02335 22xxxx 02335 23xxxx 02335 24xxxx 02335 25xxxx 02335 26xxxx 02335 27xxxx 02335 28xxxx 02335 29xxxx 02335 30xxxx 02335 31xxxx 02335 32xxxx 02335 33xxxx 02335 34xxxx 02335 35xxxx 02335 36xxxx 02335 37xxxx 02335 38xxxx 02335 39xxxx 02335 40xxxx 02335 41xxxx 02335 42xxxx 02335 43xxxx 02335 44xxxx 02335 45xxxx 02335 46xxxx 02335 47xxxx 02335 48xxxx 02335 49xxxx 02335 50xxxx 02335 51xxxx 02335 52xxxx 02335 53xxxx 02335 54xxxx 02335 55xxxx 02335 56xxxx 02335 57xxxx 02335 58xxxx 02335 59xxxx 02335 60xxxx 02335 61xxxx 02335 62xxxx 02335 63xxxx 02335 64xxxx 02335 65xxxx 02335 66xxxx 02335 67xxxx 02335 68xxxx 02335 69xxxx 02335 70xxxx 02335 71xxxx 02335 72xxxx 02335 73xxxx 02335 74xxxx 02335 75xxxx 02335 76xxxx 02335 77xxxx 02335 78xxxx 02335 79xxxx 02335 80xxxx 02335 81xxxx 02335 82xxxx 02335 83xxxx 02335 84xxxx 02335 85xxxx 02335 86xxxx 02335 87xxxx 02335 88xxxx 02335 89xxxx 02335 90xxxx 02335 91xxxx 02335 92xxxx 02335 93xxxx 02335 94xxxx 02335 95xxxx 02335 96xxxx 02335 97xxxx 02335 98xxxx 02335 99xxxx