UK Area Dialing Code 02336

02336

Where is area code 02336 in uk?

Southampton 36

Portsmouth 36

Information About Area Code 02336

Area Code 02336
Covered Area

Southampton 36

Portsmouth 36

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2336 xxxxxx
Australia 0011 44 2336 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2336 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2336 xxxxxx
Cuba 119 44 2336 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2336 xxxxxx
Local Number Format 02336 xxxxxx

FAQ: 02336

Q: Where is telephone area code 02336 located?

A: The dialing area code 02336 is belongs to Southampton 36, Portsmouth 36, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02336?

A: At first, dial aread code which is 02336 and the add rest of the numbers. Example: 02336 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02336?

A: To make an international call with area code 02336, dial country code which is +44 or 0044, area code 2336 and rest of the numbers. Example: +44 2336 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02336 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2336 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2336 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02336 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2336 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2336 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02336 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2336 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2336 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02336 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2336 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2336 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02336 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2336 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2336 xxxxxx

02336 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02336 from 02336 00xxxx to 02336 99xxxx.

02336 00xxxx 02336 01xxxx 02336 02xxxx 02336 03xxxx 02336 04xxxx 02336 05xxxx 02336 06xxxx 02336 07xxxx 02336 08xxxx 02336 09xxxx 02336 10xxxx 02336 11xxxx 02336 12xxxx 02336 13xxxx 02336 14xxxx 02336 15xxxx 02336 16xxxx 02336 17xxxx 02336 18xxxx 02336 19xxxx 02336 20xxxx 02336 21xxxx 02336 22xxxx 02336 23xxxx 02336 24xxxx 02336 25xxxx 02336 26xxxx 02336 27xxxx 02336 28xxxx 02336 29xxxx 02336 30xxxx 02336 31xxxx 02336 32xxxx 02336 33xxxx 02336 34xxxx 02336 35xxxx 02336 36xxxx 02336 37xxxx 02336 38xxxx 02336 39xxxx 02336 40xxxx 02336 41xxxx 02336 42xxxx 02336 43xxxx 02336 44xxxx 02336 45xxxx 02336 46xxxx 02336 47xxxx 02336 48xxxx 02336 49xxxx 02336 50xxxx 02336 51xxxx 02336 52xxxx 02336 53xxxx 02336 54xxxx 02336 55xxxx 02336 56xxxx 02336 57xxxx 02336 58xxxx 02336 59xxxx 02336 60xxxx 02336 61xxxx 02336 62xxxx 02336 63xxxx 02336 64xxxx 02336 65xxxx 02336 66xxxx 02336 67xxxx 02336 68xxxx 02336 69xxxx 02336 70xxxx 02336 71xxxx 02336 72xxxx 02336 73xxxx 02336 74xxxx 02336 75xxxx 02336 76xxxx 02336 77xxxx 02336 78xxxx 02336 79xxxx 02336 80xxxx 02336 81xxxx 02336 82xxxx 02336 83xxxx 02336 84xxxx 02336 85xxxx 02336 86xxxx 02336 87xxxx 02336 88xxxx 02336 89xxxx 02336 90xxxx 02336 91xxxx 02336 92xxxx 02336 93xxxx 02336 94xxxx 02336 95xxxx 02336 96xxxx 02336 97xxxx 02336 98xxxx 02336 99xxxx