UK Area Dialing Code 02337

02337

Where is area code 02337 in uk?

Southampton 37

Portsmouth 37

Information About Area Code 02337

Area Code 02337
Covered Area

Southampton 37

Portsmouth 37

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2337 xxxxxx
Australia 0011 44 2337 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2337 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2337 xxxxxx
Cuba 119 44 2337 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2337 xxxxxx
Local Number Format 02337 xxxxxx

FAQ: 02337

Q: Where is telephone area code 02337 located?

A: The dialing area code 02337 is belongs to Southampton 37, Portsmouth 37, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02337?

A: At first, dial aread code which is 02337 and the add rest of the numbers. Example: 02337 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02337?

A: To make an international call with area code 02337, dial country code which is +44 or 0044, area code 2337 and rest of the numbers. Example: +44 2337 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02337 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2337 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2337 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02337 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2337 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2337 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02337 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2337 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2337 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02337 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2337 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2337 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02337 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2337 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2337 xxxxxx

02337 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02337 from 02337 00xxxx to 02337 99xxxx.

02337 00xxxx 02337 01xxxx 02337 02xxxx 02337 03xxxx 02337 04xxxx 02337 05xxxx 02337 06xxxx 02337 07xxxx 02337 08xxxx 02337 09xxxx 02337 10xxxx 02337 11xxxx 02337 12xxxx 02337 13xxxx 02337 14xxxx 02337 15xxxx 02337 16xxxx 02337 17xxxx 02337 18xxxx 02337 19xxxx 02337 20xxxx 02337 21xxxx 02337 22xxxx 02337 23xxxx 02337 24xxxx 02337 25xxxx 02337 26xxxx 02337 27xxxx 02337 28xxxx 02337 29xxxx 02337 30xxxx 02337 31xxxx 02337 32xxxx 02337 33xxxx 02337 34xxxx 02337 35xxxx 02337 36xxxx 02337 37xxxx 02337 38xxxx 02337 39xxxx 02337 40xxxx 02337 41xxxx 02337 42xxxx 02337 43xxxx 02337 44xxxx 02337 45xxxx 02337 46xxxx 02337 47xxxx 02337 48xxxx 02337 49xxxx 02337 50xxxx 02337 51xxxx 02337 52xxxx 02337 53xxxx 02337 54xxxx 02337 55xxxx 02337 56xxxx 02337 57xxxx 02337 58xxxx 02337 59xxxx 02337 60xxxx 02337 61xxxx 02337 62xxxx 02337 63xxxx 02337 64xxxx 02337 65xxxx 02337 66xxxx 02337 67xxxx 02337 68xxxx 02337 69xxxx 02337 70xxxx 02337 71xxxx 02337 72xxxx 02337 73xxxx 02337 74xxxx 02337 75xxxx 02337 76xxxx 02337 77xxxx 02337 78xxxx 02337 79xxxx 02337 80xxxx 02337 81xxxx 02337 82xxxx 02337 83xxxx 02337 84xxxx 02337 85xxxx 02337 86xxxx 02337 87xxxx 02337 88xxxx 02337 89xxxx 02337 90xxxx 02337 91xxxx 02337 92xxxx 02337 93xxxx 02337 94xxxx 02337 95xxxx 02337 96xxxx 02337 97xxxx 02337 98xxxx 02337 99xxxx