UK Area Dialing Code 02338

02338

Where is area code 02338 in uk?

Southampton 38

Portsmouth 38

Information About Area Code 02338

Area Code 02338
Covered Area

Southampton 38

Portsmouth 38

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2338 xxxxxx
Australia 0011 44 2338 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2338 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2338 xxxxxx
Cuba 119 44 2338 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2338 xxxxxx
Local Number Format 02338 xxxxxx

FAQ: 02338

Q: Where is telephone area code 02338 located?

A: The dialing area code 02338 is belongs to Southampton 38, Portsmouth 38, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02338?

A: At first, dial aread code which is 02338 and the add rest of the numbers. Example: 02338 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02338?

A: To make an international call with area code 02338, dial country code which is +44 or 0044, area code 2338 and rest of the numbers. Example: +44 2338 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02338 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2338 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2338 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02338 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2338 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2338 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02338 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2338 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2338 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02338 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2338 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2338 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02338 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2338 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2338 xxxxxx

02338 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02338 from 02338 00xxxx to 02338 99xxxx.

02338 00xxxx 02338 01xxxx 02338 02xxxx 02338 03xxxx 02338 04xxxx 02338 05xxxx 02338 06xxxx 02338 07xxxx 02338 08xxxx 02338 09xxxx 02338 10xxxx 02338 11xxxx 02338 12xxxx 02338 13xxxx 02338 14xxxx 02338 15xxxx 02338 16xxxx 02338 17xxxx 02338 18xxxx 02338 19xxxx 02338 20xxxx 02338 21xxxx 02338 22xxxx 02338 23xxxx 02338 24xxxx 02338 25xxxx 02338 26xxxx 02338 27xxxx 02338 28xxxx 02338 29xxxx 02338 30xxxx 02338 31xxxx 02338 32xxxx 02338 33xxxx 02338 34xxxx 02338 35xxxx 02338 36xxxx 02338 37xxxx 02338 38xxxx 02338 39xxxx 02338 40xxxx 02338 41xxxx 02338 42xxxx 02338 43xxxx 02338 44xxxx 02338 45xxxx 02338 46xxxx 02338 47xxxx 02338 48xxxx 02338 49xxxx 02338 50xxxx 02338 51xxxx 02338 52xxxx 02338 53xxxx 02338 54xxxx 02338 55xxxx 02338 56xxxx 02338 57xxxx 02338 58xxxx 02338 59xxxx 02338 60xxxx 02338 61xxxx 02338 62xxxx 02338 63xxxx 02338 64xxxx 02338 65xxxx 02338 66xxxx 02338 67xxxx 02338 68xxxx 02338 69xxxx 02338 70xxxx 02338 71xxxx 02338 72xxxx 02338 73xxxx 02338 74xxxx 02338 75xxxx 02338 76xxxx 02338 77xxxx 02338 78xxxx 02338 79xxxx 02338 80xxxx 02338 81xxxx 02338 82xxxx 02338 83xxxx 02338 84xxxx 02338 85xxxx 02338 86xxxx 02338 87xxxx 02338 88xxxx 02338 89xxxx 02338 90xxxx 02338 91xxxx 02338 92xxxx 02338 93xxxx 02338 94xxxx 02338 95xxxx 02338 96xxxx 02338 97xxxx 02338 98xxxx 02338 99xxxx