UK Area Dialing Code 02339

02339

Where is area code 02339 in uk?

Southampton 39

Portsmouth 39

Information About Area Code 02339

Area Code 02339
Covered Area

Southampton 39

Portsmouth 39

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2339 xxxxxx
Australia 0011 44 2339 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2339 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2339 xxxxxx
Cuba 119 44 2339 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2339 xxxxxx
Local Number Format 02339 xxxxxx

FAQ: 02339

Q: Where is telephone area code 02339 located?

A: The dialing area code 02339 is belongs to Southampton 39, Portsmouth 39, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02339?

A: At first, dial aread code which is 02339 and the add rest of the numbers. Example: 02339 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02339?

A: To make an international call with area code 02339, dial country code which is +44 or 0044, area code 2339 and rest of the numbers. Example: +44 2339 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02339 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2339 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2339 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02339 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2339 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2339 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02339 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2339 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2339 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02339 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2339 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2339 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02339 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2339 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2339 xxxxxx

02339 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02339 from 02339 00xxxx to 02339 99xxxx.

02339 00xxxx 02339 01xxxx 02339 02xxxx 02339 03xxxx 02339 04xxxx 02339 05xxxx 02339 06xxxx 02339 07xxxx 02339 08xxxx 02339 09xxxx 02339 10xxxx 02339 11xxxx 02339 12xxxx 02339 13xxxx 02339 14xxxx 02339 15xxxx 02339 16xxxx 02339 17xxxx 02339 18xxxx 02339 19xxxx 02339 20xxxx 02339 21xxxx 02339 22xxxx 02339 23xxxx 02339 24xxxx 02339 25xxxx 02339 26xxxx 02339 27xxxx 02339 28xxxx 02339 29xxxx 02339 30xxxx 02339 31xxxx 02339 32xxxx 02339 33xxxx 02339 34xxxx 02339 35xxxx 02339 36xxxx 02339 37xxxx 02339 38xxxx 02339 39xxxx 02339 40xxxx 02339 41xxxx 02339 42xxxx 02339 43xxxx 02339 44xxxx 02339 45xxxx 02339 46xxxx 02339 47xxxx 02339 48xxxx 02339 49xxxx 02339 50xxxx 02339 51xxxx 02339 52xxxx 02339 53xxxx 02339 54xxxx 02339 55xxxx 02339 56xxxx 02339 57xxxx 02339 58xxxx 02339 59xxxx 02339 60xxxx 02339 61xxxx 02339 62xxxx 02339 63xxxx 02339 64xxxx 02339 65xxxx 02339 66xxxx 02339 67xxxx 02339 68xxxx 02339 69xxxx 02339 70xxxx 02339 71xxxx 02339 72xxxx 02339 73xxxx 02339 74xxxx 02339 75xxxx 02339 76xxxx 02339 77xxxx 02339 78xxxx 02339 79xxxx 02339 80xxxx 02339 81xxxx 02339 82xxxx 02339 83xxxx 02339 84xxxx 02339 85xxxx 02339 86xxxx 02339 87xxxx 02339 88xxxx 02339 89xxxx 02339 90xxxx 02339 91xxxx 02339 92xxxx 02339 93xxxx 02339 94xxxx 02339 95xxxx 02339 96xxxx 02339 97xxxx 02339 98xxxx 02339 99xxxx