UK Area Dialing Code 02340

02340

Where is area code 02340 in uk?

Southampton 40

Portsmouth 40

Information About Area Code 02340

Area Code 02340
Covered Area

Southampton 40

Portsmouth 40

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2340 xxxxxx
Australia 0011 44 2340 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2340 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2340 xxxxxx
Cuba 119 44 2340 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2340 xxxxxx
Local Number Format 02340 xxxxxx

FAQ: 02340

Q: Where is telephone area code 02340 located?

A: The dialing area code 02340 is belongs to Southampton 40, Portsmouth 40, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02340?

A: At first, dial aread code which is 02340 and the add rest of the numbers. Example: 02340 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02340?

A: To make an international call with area code 02340, dial country code which is +44 or 0044, area code 2340 and rest of the numbers. Example: +44 2340 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02340 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2340 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2340 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02340 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2340 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2340 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02340 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2340 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2340 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02340 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2340 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2340 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02340 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2340 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2340 xxxxxx

02340 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02340 from 02340 00xxxx to 02340 99xxxx.

02340 00xxxx 02340 01xxxx 02340 02xxxx 02340 03xxxx 02340 04xxxx 02340 05xxxx 02340 06xxxx 02340 07xxxx 02340 08xxxx 02340 09xxxx 02340 10xxxx 02340 11xxxx 02340 12xxxx 02340 13xxxx 02340 14xxxx 02340 15xxxx 02340 16xxxx 02340 17xxxx 02340 18xxxx 02340 19xxxx 02340 20xxxx 02340 21xxxx 02340 22xxxx 02340 23xxxx 02340 24xxxx 02340 25xxxx 02340 26xxxx 02340 27xxxx 02340 28xxxx 02340 29xxxx 02340 30xxxx 02340 31xxxx 02340 32xxxx 02340 33xxxx 02340 34xxxx 02340 35xxxx 02340 36xxxx 02340 37xxxx 02340 38xxxx 02340 39xxxx 02340 40xxxx 02340 41xxxx 02340 42xxxx 02340 43xxxx 02340 44xxxx 02340 45xxxx 02340 46xxxx 02340 47xxxx 02340 48xxxx 02340 49xxxx 02340 50xxxx 02340 51xxxx 02340 52xxxx 02340 53xxxx 02340 54xxxx 02340 55xxxx 02340 56xxxx 02340 57xxxx 02340 58xxxx 02340 59xxxx 02340 60xxxx 02340 61xxxx 02340 62xxxx 02340 63xxxx 02340 64xxxx 02340 65xxxx 02340 66xxxx 02340 67xxxx 02340 68xxxx 02340 69xxxx 02340 70xxxx 02340 71xxxx 02340 72xxxx 02340 73xxxx 02340 74xxxx 02340 75xxxx 02340 76xxxx 02340 77xxxx 02340 78xxxx 02340 79xxxx 02340 80xxxx 02340 81xxxx 02340 82xxxx 02340 83xxxx 02340 84xxxx 02340 85xxxx 02340 86xxxx 02340 87xxxx 02340 88xxxx 02340 89xxxx 02340 90xxxx 02340 91xxxx 02340 92xxxx 02340 93xxxx 02340 94xxxx 02340 95xxxx 02340 96xxxx 02340 97xxxx 02340 98xxxx 02340 99xxxx