UK Area Dialing Code 02341

02341

Where is area code 02341 in uk?

Southampton 41

Portsmouth 41

Information About Area Code 02341

Area Code 02341
Covered Area

Southampton 41

Portsmouth 41

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2341 xxxxxx
Australia 0011 44 2341 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2341 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2341 xxxxxx
Cuba 119 44 2341 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2341 xxxxxx
Local Number Format 02341 xxxxxx

FAQ: 02341

Q: Where is telephone area code 02341 located?

A: The dialing area code 02341 is belongs to Southampton 41, Portsmouth 41, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02341?

A: At first, dial aread code which is 02341 and the add rest of the numbers. Example: 02341 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02341?

A: To make an international call with area code 02341, dial country code which is +44 or 0044, area code 2341 and rest of the numbers. Example: +44 2341 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02341 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2341 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2341 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02341 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2341 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2341 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02341 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2341 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2341 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02341 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2341 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2341 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02341 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2341 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2341 xxxxxx

02341 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02341 from 02341 00xxxx to 02341 99xxxx.

02341 00xxxx 02341 01xxxx 02341 02xxxx 02341 03xxxx 02341 04xxxx 02341 05xxxx 02341 06xxxx 02341 07xxxx 02341 08xxxx 02341 09xxxx 02341 10xxxx 02341 11xxxx 02341 12xxxx 02341 13xxxx 02341 14xxxx 02341 15xxxx 02341 16xxxx 02341 17xxxx 02341 18xxxx 02341 19xxxx 02341 20xxxx 02341 21xxxx 02341 22xxxx 02341 23xxxx 02341 24xxxx 02341 25xxxx 02341 26xxxx 02341 27xxxx 02341 28xxxx 02341 29xxxx 02341 30xxxx 02341 31xxxx 02341 32xxxx 02341 33xxxx 02341 34xxxx 02341 35xxxx 02341 36xxxx 02341 37xxxx 02341 38xxxx 02341 39xxxx 02341 40xxxx 02341 41xxxx 02341 42xxxx 02341 43xxxx 02341 44xxxx 02341 45xxxx 02341 46xxxx 02341 47xxxx 02341 48xxxx 02341 49xxxx 02341 50xxxx 02341 51xxxx 02341 52xxxx 02341 53xxxx 02341 54xxxx 02341 55xxxx 02341 56xxxx 02341 57xxxx 02341 58xxxx 02341 59xxxx 02341 60xxxx 02341 61xxxx 02341 62xxxx 02341 63xxxx 02341 64xxxx 02341 65xxxx 02341 66xxxx 02341 67xxxx 02341 68xxxx 02341 69xxxx 02341 70xxxx 02341 71xxxx 02341 72xxxx 02341 73xxxx 02341 74xxxx 02341 75xxxx 02341 76xxxx 02341 77xxxx 02341 78xxxx 02341 79xxxx 02341 80xxxx 02341 81xxxx 02341 82xxxx 02341 83xxxx 02341 84xxxx 02341 85xxxx 02341 86xxxx 02341 87xxxx 02341 88xxxx 02341 89xxxx 02341 90xxxx 02341 91xxxx 02341 92xxxx 02341 93xxxx 02341 94xxxx 02341 95xxxx 02341 96xxxx 02341 97xxxx 02341 98xxxx 02341 99xxxx