UK Area Dialing Code 02342

02342

Where is area code 02342 in uk?

Southampton 42

Portsmouth 42

Information About Area Code 02342

Area Code 02342
Covered Area

Southampton 42

Portsmouth 42

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2342 xxxxxx
Australia 0011 44 2342 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2342 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2342 xxxxxx
Cuba 119 44 2342 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2342 xxxxxx
Local Number Format 02342 xxxxxx

FAQ: 02342

Q: Where is telephone area code 02342 located?

A: The dialing area code 02342 is belongs to Southampton 42, Portsmouth 42, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02342?

A: At first, dial aread code which is 02342 and the add rest of the numbers. Example: 02342 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02342?

A: To make an international call with area code 02342, dial country code which is +44 or 0044, area code 2342 and rest of the numbers. Example: +44 2342 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02342 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2342 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2342 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02342 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2342 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2342 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02342 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2342 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2342 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02342 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2342 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2342 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02342 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2342 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2342 xxxxxx

02342 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02342 from 02342 00xxxx to 02342 99xxxx.

02342 00xxxx 02342 01xxxx 02342 02xxxx 02342 03xxxx 02342 04xxxx 02342 05xxxx 02342 06xxxx 02342 07xxxx 02342 08xxxx 02342 09xxxx 02342 10xxxx 02342 11xxxx 02342 12xxxx 02342 13xxxx 02342 14xxxx 02342 15xxxx 02342 16xxxx 02342 17xxxx 02342 18xxxx 02342 19xxxx 02342 20xxxx 02342 21xxxx 02342 22xxxx 02342 23xxxx 02342 24xxxx 02342 25xxxx 02342 26xxxx 02342 27xxxx 02342 28xxxx 02342 29xxxx 02342 30xxxx 02342 31xxxx 02342 32xxxx 02342 33xxxx 02342 34xxxx 02342 35xxxx 02342 36xxxx 02342 37xxxx 02342 38xxxx 02342 39xxxx 02342 40xxxx 02342 41xxxx 02342 42xxxx 02342 43xxxx 02342 44xxxx 02342 45xxxx 02342 46xxxx 02342 47xxxx 02342 48xxxx 02342 49xxxx 02342 50xxxx 02342 51xxxx 02342 52xxxx 02342 53xxxx 02342 54xxxx 02342 55xxxx 02342 56xxxx 02342 57xxxx 02342 58xxxx 02342 59xxxx 02342 60xxxx 02342 61xxxx 02342 62xxxx 02342 63xxxx 02342 64xxxx 02342 65xxxx 02342 66xxxx 02342 67xxxx 02342 68xxxx 02342 69xxxx 02342 70xxxx 02342 71xxxx 02342 72xxxx 02342 73xxxx 02342 74xxxx 02342 75xxxx 02342 76xxxx 02342 77xxxx 02342 78xxxx 02342 79xxxx 02342 80xxxx 02342 81xxxx 02342 82xxxx 02342 83xxxx 02342 84xxxx 02342 85xxxx 02342 86xxxx 02342 87xxxx 02342 88xxxx 02342 89xxxx 02342 90xxxx 02342 91xxxx 02342 92xxxx 02342 93xxxx 02342 94xxxx 02342 95xxxx 02342 96xxxx 02342 97xxxx 02342 98xxxx 02342 99xxxx