UK Area Dialing Code 02343

02343

Where is area code 02343 in uk?

Southampton 43

Portsmouth 43

Information About Area Code 02343

Area Code 02343
Covered Area

Southampton 43

Portsmouth 43

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2343 xxxxxx
Australia 0011 44 2343 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2343 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2343 xxxxxx
Cuba 119 44 2343 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2343 xxxxxx
Local Number Format 02343 xxxxxx

FAQ: 02343

Q: Where is telephone area code 02343 located?

A: The dialing area code 02343 is belongs to Southampton 43, Portsmouth 43, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02343?

A: At first, dial aread code which is 02343 and the add rest of the numbers. Example: 02343 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02343?

A: To make an international call with area code 02343, dial country code which is +44 or 0044, area code 2343 and rest of the numbers. Example: +44 2343 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02343 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2343 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2343 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02343 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2343 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2343 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02343 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2343 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2343 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02343 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2343 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2343 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02343 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2343 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2343 xxxxxx

02343 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02343 from 02343 00xxxx to 02343 99xxxx.

02343 00xxxx 02343 01xxxx 02343 02xxxx 02343 03xxxx 02343 04xxxx 02343 05xxxx 02343 06xxxx 02343 07xxxx 02343 08xxxx 02343 09xxxx 02343 10xxxx 02343 11xxxx 02343 12xxxx 02343 13xxxx 02343 14xxxx 02343 15xxxx 02343 16xxxx 02343 17xxxx 02343 18xxxx 02343 19xxxx 02343 20xxxx 02343 21xxxx 02343 22xxxx 02343 23xxxx 02343 24xxxx 02343 25xxxx 02343 26xxxx 02343 27xxxx 02343 28xxxx 02343 29xxxx 02343 30xxxx 02343 31xxxx 02343 32xxxx 02343 33xxxx 02343 34xxxx 02343 35xxxx 02343 36xxxx 02343 37xxxx 02343 38xxxx 02343 39xxxx 02343 40xxxx 02343 41xxxx 02343 42xxxx 02343 43xxxx 02343 44xxxx 02343 45xxxx 02343 46xxxx 02343 47xxxx 02343 48xxxx 02343 49xxxx 02343 50xxxx 02343 51xxxx 02343 52xxxx 02343 53xxxx 02343 54xxxx 02343 55xxxx 02343 56xxxx 02343 57xxxx 02343 58xxxx 02343 59xxxx 02343 60xxxx 02343 61xxxx 02343 62xxxx 02343 63xxxx 02343 64xxxx 02343 65xxxx 02343 66xxxx 02343 67xxxx 02343 68xxxx 02343 69xxxx 02343 70xxxx 02343 71xxxx 02343 72xxxx 02343 73xxxx 02343 74xxxx 02343 75xxxx 02343 76xxxx 02343 77xxxx 02343 78xxxx 02343 79xxxx 02343 80xxxx 02343 81xxxx 02343 82xxxx 02343 83xxxx 02343 84xxxx 02343 85xxxx 02343 86xxxx 02343 87xxxx 02343 88xxxx 02343 89xxxx 02343 90xxxx 02343 91xxxx 02343 92xxxx 02343 93xxxx 02343 94xxxx 02343 95xxxx 02343 96xxxx 02343 97xxxx 02343 98xxxx 02343 99xxxx