UK Area Dialing Code 02344

02344

Where is area code 02344 in uk?

Southampton 44

Portsmouth 44

Information About Area Code 02344

Area Code 02344
Covered Area

Southampton 44

Portsmouth 44

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2344 xxxxxx
Australia 0011 44 2344 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2344 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2344 xxxxxx
Cuba 119 44 2344 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2344 xxxxxx
Local Number Format 02344 xxxxxx

FAQ: 02344

Q: Where is telephone area code 02344 located?

A: The dialing area code 02344 is belongs to Southampton 44, Portsmouth 44, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02344?

A: At first, dial aread code which is 02344 and the add rest of the numbers. Example: 02344 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02344?

A: To make an international call with area code 02344, dial country code which is +44 or 0044, area code 2344 and rest of the numbers. Example: +44 2344 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02344 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2344 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2344 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02344 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2344 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2344 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02344 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2344 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2344 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02344 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2344 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2344 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02344 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2344 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2344 xxxxxx

02344 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02344 from 02344 00xxxx to 02344 99xxxx.

02344 00xxxx 02344 01xxxx 02344 02xxxx 02344 03xxxx 02344 04xxxx 02344 05xxxx 02344 06xxxx 02344 07xxxx 02344 08xxxx 02344 09xxxx 02344 10xxxx 02344 11xxxx 02344 12xxxx 02344 13xxxx 02344 14xxxx 02344 15xxxx 02344 16xxxx 02344 17xxxx 02344 18xxxx 02344 19xxxx 02344 20xxxx 02344 21xxxx 02344 22xxxx 02344 23xxxx 02344 24xxxx 02344 25xxxx 02344 26xxxx 02344 27xxxx 02344 28xxxx 02344 29xxxx 02344 30xxxx 02344 31xxxx 02344 32xxxx 02344 33xxxx 02344 34xxxx 02344 35xxxx 02344 36xxxx 02344 37xxxx 02344 38xxxx 02344 39xxxx 02344 40xxxx 02344 41xxxx 02344 42xxxx 02344 43xxxx 02344 44xxxx 02344 45xxxx 02344 46xxxx 02344 47xxxx 02344 48xxxx 02344 49xxxx 02344 50xxxx 02344 51xxxx 02344 52xxxx 02344 53xxxx 02344 54xxxx 02344 55xxxx 02344 56xxxx 02344 57xxxx 02344 58xxxx 02344 59xxxx 02344 60xxxx 02344 61xxxx 02344 62xxxx 02344 63xxxx 02344 64xxxx 02344 65xxxx 02344 66xxxx 02344 67xxxx 02344 68xxxx 02344 69xxxx 02344 70xxxx 02344 71xxxx 02344 72xxxx 02344 73xxxx 02344 74xxxx 02344 75xxxx 02344 76xxxx 02344 77xxxx 02344 78xxxx 02344 79xxxx 02344 80xxxx 02344 81xxxx 02344 82xxxx 02344 83xxxx 02344 84xxxx 02344 85xxxx 02344 86xxxx 02344 87xxxx 02344 88xxxx 02344 89xxxx 02344 90xxxx 02344 91xxxx 02344 92xxxx 02344 93xxxx 02344 94xxxx 02344 95xxxx 02344 96xxxx 02344 97xxxx 02344 98xxxx 02344 99xxxx