UK Area Dialing Code 02345

02345

Where is area code 02345 in uk?

Southampton 45

Portsmouth 45

Information About Area Code 02345

Area Code 02345
Covered Area

Southampton 45

Portsmouth 45

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2345 xxxxxx
Australia 0011 44 2345 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2345 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2345 xxxxxx
Cuba 119 44 2345 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2345 xxxxxx
Local Number Format 02345 xxxxxx

FAQ: 02345

Q: Where is telephone area code 02345 located?

A: The dialing area code 02345 is belongs to Southampton 45, Portsmouth 45, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02345?

A: At first, dial aread code which is 02345 and the add rest of the numbers. Example: 02345 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02345?

A: To make an international call with area code 02345, dial country code which is +44 or 0044, area code 2345 and rest of the numbers. Example: +44 2345 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02345 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2345 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2345 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02345 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2345 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2345 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02345 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2345 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2345 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02345 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2345 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2345 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02345 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2345 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2345 xxxxxx

02345 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02345 from 02345 00xxxx to 02345 99xxxx.

02345 00xxxx 02345 01xxxx 02345 02xxxx 02345 03xxxx 02345 04xxxx 02345 05xxxx 02345 06xxxx 02345 07xxxx 02345 08xxxx 02345 09xxxx 02345 10xxxx 02345 11xxxx 02345 12xxxx 02345 13xxxx 02345 14xxxx 02345 15xxxx 02345 16xxxx 02345 17xxxx 02345 18xxxx 02345 19xxxx 02345 20xxxx 02345 21xxxx 02345 22xxxx 02345 23xxxx 02345 24xxxx 02345 25xxxx 02345 26xxxx 02345 27xxxx 02345 28xxxx 02345 29xxxx 02345 30xxxx 02345 31xxxx 02345 32xxxx 02345 33xxxx 02345 34xxxx 02345 35xxxx 02345 36xxxx 02345 37xxxx 02345 38xxxx 02345 39xxxx 02345 40xxxx 02345 41xxxx 02345 42xxxx 02345 43xxxx 02345 44xxxx 02345 45xxxx 02345 46xxxx 02345 47xxxx 02345 48xxxx 02345 49xxxx 02345 50xxxx 02345 51xxxx 02345 52xxxx 02345 53xxxx 02345 54xxxx 02345 55xxxx 02345 56xxxx 02345 57xxxx 02345 58xxxx 02345 59xxxx 02345 60xxxx 02345 61xxxx 02345 62xxxx 02345 63xxxx 02345 64xxxx 02345 65xxxx 02345 66xxxx 02345 67xxxx 02345 68xxxx 02345 69xxxx 02345 70xxxx 02345 71xxxx 02345 72xxxx 02345 73xxxx 02345 74xxxx 02345 75xxxx 02345 76xxxx 02345 77xxxx 02345 78xxxx 02345 79xxxx 02345 80xxxx 02345 81xxxx 02345 82xxxx 02345 83xxxx 02345 84xxxx 02345 85xxxx 02345 86xxxx 02345 87xxxx 02345 88xxxx 02345 89xxxx 02345 90xxxx 02345 91xxxx 02345 92xxxx 02345 93xxxx 02345 94xxxx 02345 95xxxx 02345 96xxxx 02345 97xxxx 02345 98xxxx 02345 99xxxx