UK Area Dialing Code 02346

02346

Where is area code 02346 in uk?

Southampton 46

Portsmouth 46

Information About Area Code 02346

Area Code 02346
Covered Area

Southampton 46

Portsmouth 46

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2346 xxxxxx
Australia 0011 44 2346 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2346 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2346 xxxxxx
Cuba 119 44 2346 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2346 xxxxxx
Local Number Format 02346 xxxxxx

FAQ: 02346

Q: Where is telephone area code 02346 located?

A: The dialing area code 02346 is belongs to Southampton 46, Portsmouth 46, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02346?

A: At first, dial aread code which is 02346 and the add rest of the numbers. Example: 02346 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02346?

A: To make an international call with area code 02346, dial country code which is +44 or 0044, area code 2346 and rest of the numbers. Example: +44 2346 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02346 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2346 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2346 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02346 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2346 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2346 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02346 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2346 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2346 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02346 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2346 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2346 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02346 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2346 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2346 xxxxxx

02346 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02346 from 02346 00xxxx to 02346 99xxxx.

02346 00xxxx 02346 01xxxx 02346 02xxxx 02346 03xxxx 02346 04xxxx 02346 05xxxx 02346 06xxxx 02346 07xxxx 02346 08xxxx 02346 09xxxx 02346 10xxxx 02346 11xxxx 02346 12xxxx 02346 13xxxx 02346 14xxxx 02346 15xxxx 02346 16xxxx 02346 17xxxx 02346 18xxxx 02346 19xxxx 02346 20xxxx 02346 21xxxx 02346 22xxxx 02346 23xxxx 02346 24xxxx 02346 25xxxx 02346 26xxxx 02346 27xxxx 02346 28xxxx 02346 29xxxx 02346 30xxxx 02346 31xxxx 02346 32xxxx 02346 33xxxx 02346 34xxxx 02346 35xxxx 02346 36xxxx 02346 37xxxx 02346 38xxxx 02346 39xxxx 02346 40xxxx 02346 41xxxx 02346 42xxxx 02346 43xxxx 02346 44xxxx 02346 45xxxx 02346 46xxxx 02346 47xxxx 02346 48xxxx 02346 49xxxx 02346 50xxxx 02346 51xxxx 02346 52xxxx 02346 53xxxx 02346 54xxxx 02346 55xxxx 02346 56xxxx 02346 57xxxx 02346 58xxxx 02346 59xxxx 02346 60xxxx 02346 61xxxx 02346 62xxxx 02346 63xxxx 02346 64xxxx 02346 65xxxx 02346 66xxxx 02346 67xxxx 02346 68xxxx 02346 69xxxx 02346 70xxxx 02346 71xxxx 02346 72xxxx 02346 73xxxx 02346 74xxxx 02346 75xxxx 02346 76xxxx 02346 77xxxx 02346 78xxxx 02346 79xxxx 02346 80xxxx 02346 81xxxx 02346 82xxxx 02346 83xxxx 02346 84xxxx 02346 85xxxx 02346 86xxxx 02346 87xxxx 02346 88xxxx 02346 89xxxx 02346 90xxxx 02346 91xxxx 02346 92xxxx 02346 93xxxx 02346 94xxxx 02346 95xxxx 02346 96xxxx 02346 97xxxx 02346 98xxxx 02346 99xxxx