UK Area Dialing Code 02347

02347

Where is area code 02347 in uk?

Southampton 47

Portsmouth 47

Information About Area Code 02347

Area Code 02347
Covered Area

Southampton 47

Portsmouth 47

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2347 xxxxxx
Australia 0011 44 2347 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2347 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2347 xxxxxx
Cuba 119 44 2347 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2347 xxxxxx
Local Number Format 02347 xxxxxx

FAQ: 02347

Q: Where is telephone area code 02347 located?

A: The dialing area code 02347 is belongs to Southampton 47, Portsmouth 47, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02347?

A: At first, dial aread code which is 02347 and the add rest of the numbers. Example: 02347 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02347?

A: To make an international call with area code 02347, dial country code which is +44 or 0044, area code 2347 and rest of the numbers. Example: +44 2347 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02347 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2347 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2347 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02347 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2347 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2347 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02347 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2347 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2347 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02347 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2347 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2347 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02347 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2347 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2347 xxxxxx

02347 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02347 from 02347 00xxxx to 02347 99xxxx.

02347 00xxxx 02347 01xxxx 02347 02xxxx 02347 03xxxx 02347 04xxxx 02347 05xxxx 02347 06xxxx 02347 07xxxx 02347 08xxxx 02347 09xxxx 02347 10xxxx 02347 11xxxx 02347 12xxxx 02347 13xxxx 02347 14xxxx 02347 15xxxx 02347 16xxxx 02347 17xxxx 02347 18xxxx 02347 19xxxx 02347 20xxxx 02347 21xxxx 02347 22xxxx 02347 23xxxx 02347 24xxxx 02347 25xxxx 02347 26xxxx 02347 27xxxx 02347 28xxxx 02347 29xxxx 02347 30xxxx 02347 31xxxx 02347 32xxxx 02347 33xxxx 02347 34xxxx 02347 35xxxx 02347 36xxxx 02347 37xxxx 02347 38xxxx 02347 39xxxx 02347 40xxxx 02347 41xxxx 02347 42xxxx 02347 43xxxx 02347 44xxxx 02347 45xxxx 02347 46xxxx 02347 47xxxx 02347 48xxxx 02347 49xxxx 02347 50xxxx 02347 51xxxx 02347 52xxxx 02347 53xxxx 02347 54xxxx 02347 55xxxx 02347 56xxxx 02347 57xxxx 02347 58xxxx 02347 59xxxx 02347 60xxxx 02347 61xxxx 02347 62xxxx 02347 63xxxx 02347 64xxxx 02347 65xxxx 02347 66xxxx 02347 67xxxx 02347 68xxxx 02347 69xxxx 02347 70xxxx 02347 71xxxx 02347 72xxxx 02347 73xxxx 02347 74xxxx 02347 75xxxx 02347 76xxxx 02347 77xxxx 02347 78xxxx 02347 79xxxx 02347 80xxxx 02347 81xxxx 02347 82xxxx 02347 83xxxx 02347 84xxxx 02347 85xxxx 02347 86xxxx 02347 87xxxx 02347 88xxxx 02347 89xxxx 02347 90xxxx 02347 91xxxx 02347 92xxxx 02347 93xxxx 02347 94xxxx 02347 95xxxx 02347 96xxxx 02347 97xxxx 02347 98xxxx 02347 99xxxx