UK Area Dialing Code 02348

02348

Where is area code 02348 in uk?

Southampton 48

Portsmouth 48

Information About Area Code 02348

Area Code 02348
Covered Area

Southampton 48

Portsmouth 48

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2348 xxxxxx
Australia 0011 44 2348 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2348 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2348 xxxxxx
Cuba 119 44 2348 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2348 xxxxxx
Local Number Format 02348 xxxxxx

FAQ: 02348

Q: Where is telephone area code 02348 located?

A: The dialing area code 02348 is belongs to Southampton 48, Portsmouth 48, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02348?

A: At first, dial aread code which is 02348 and the add rest of the numbers. Example: 02348 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02348?

A: To make an international call with area code 02348, dial country code which is +44 or 0044, area code 2348 and rest of the numbers. Example: +44 2348 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02348 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2348 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2348 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02348 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2348 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2348 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02348 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2348 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2348 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02348 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2348 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2348 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02348 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2348 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2348 xxxxxx

02348 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02348 from 02348 00xxxx to 02348 99xxxx.

02348 00xxxx 02348 01xxxx 02348 02xxxx 02348 03xxxx 02348 04xxxx 02348 05xxxx 02348 06xxxx 02348 07xxxx 02348 08xxxx 02348 09xxxx 02348 10xxxx 02348 11xxxx 02348 12xxxx 02348 13xxxx 02348 14xxxx 02348 15xxxx 02348 16xxxx 02348 17xxxx 02348 18xxxx 02348 19xxxx 02348 20xxxx 02348 21xxxx 02348 22xxxx 02348 23xxxx 02348 24xxxx 02348 25xxxx 02348 26xxxx 02348 27xxxx 02348 28xxxx 02348 29xxxx 02348 30xxxx 02348 31xxxx 02348 32xxxx 02348 33xxxx 02348 34xxxx 02348 35xxxx 02348 36xxxx 02348 37xxxx 02348 38xxxx 02348 39xxxx 02348 40xxxx 02348 41xxxx 02348 42xxxx 02348 43xxxx 02348 44xxxx 02348 45xxxx 02348 46xxxx 02348 47xxxx 02348 48xxxx 02348 49xxxx 02348 50xxxx 02348 51xxxx 02348 52xxxx 02348 53xxxx 02348 54xxxx 02348 55xxxx 02348 56xxxx 02348 57xxxx 02348 58xxxx 02348 59xxxx 02348 60xxxx 02348 61xxxx 02348 62xxxx 02348 63xxxx 02348 64xxxx 02348 65xxxx 02348 66xxxx 02348 67xxxx 02348 68xxxx 02348 69xxxx 02348 70xxxx 02348 71xxxx 02348 72xxxx 02348 73xxxx 02348 74xxxx 02348 75xxxx 02348 76xxxx 02348 77xxxx 02348 78xxxx 02348 79xxxx 02348 80xxxx 02348 81xxxx 02348 82xxxx 02348 83xxxx 02348 84xxxx 02348 85xxxx 02348 86xxxx 02348 87xxxx 02348 88xxxx 02348 89xxxx 02348 90xxxx 02348 91xxxx 02348 92xxxx 02348 93xxxx 02348 94xxxx 02348 95xxxx 02348 96xxxx 02348 97xxxx 02348 98xxxx 02348 99xxxx