UK Area Dialing Code 02349

02349

Where is area code 02349 in uk?

Southampton 49

Portsmouth 49

Information About Area Code 02349

Area Code 02349
Covered Area

Southampton 49

Portsmouth 49

Country United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Official Language English
International Number Format +44 2349 xxxxxx
Australia 0011 44 2349 xxxxxx
Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan 810 44 2349 xxxxxx
Canada, USA 011 44 2349 xxxxxx
Cuba 119 44 2349 xxxxxx
Most Of The European Countries 00 44 2349 xxxxxx
Local Number Format 02349 xxxxxx

FAQ: 02349

Q: Where is telephone area code 02349 located?

A: The dialing area code 02349 is belongs to Southampton 49, Portsmouth 49, United Kingdom.

Q: How to make a local call with area code 02349?

A: At first, dial aread code which is 02349 and the add rest of the numbers. Example: 02349 xxxxxx

Q: How to make an international call with area code 02349?

A: To make an international call with area code 02349, dial country code which is +44 or 0044, area code 2349 and rest of the numbers. Example: +44 2349 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02349 from Australia?

A: Dial 0011, then country code 44, area code 2349 and rest of the number to call from Australia. Example: 0011 44 2349 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02349 from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan?

A: Dial 810, then country code 44, area code 2349 and rest of the number to call from Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. Example: 810 44 2349 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02349 from Canada and USA?

A: Dial 011, then country code 44, area code 2349 and rest of the number to call from Canada and USA. Example: 011 44 2349 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02349 from Cuba?

A: Dial 119, then country code 44, area code 2349 and rest of the number to call from Cuba. Example: 119 44 2349 xxxxxx

Q: How to make a call with area code 02349 from European Countries?

A: Dial 00, then country code 44, area code 2349 and rest of the number to call from most of the European Countries. Example: 00 44 2349 xxxxxx

02349 Area Code Phone Numbers

Phone numbers with area code 02349 from 02349 00xxxx to 02349 99xxxx.

02349 00xxxx 02349 01xxxx 02349 02xxxx 02349 03xxxx 02349 04xxxx 02349 05xxxx 02349 06xxxx 02349 07xxxx 02349 08xxxx 02349 09xxxx 02349 10xxxx 02349 11xxxx 02349 12xxxx 02349 13xxxx 02349 14xxxx 02349 15xxxx 02349 16xxxx 02349 17xxxx 02349 18xxxx 02349 19xxxx 02349 20xxxx 02349 21xxxx 02349 22xxxx 02349 23xxxx 02349 24xxxx 02349 25xxxx 02349 26xxxx 02349 27xxxx 02349 28xxxx 02349 29xxxx 02349 30xxxx 02349 31xxxx 02349 32xxxx 02349 33xxxx 02349 34xxxx 02349 35xxxx 02349 36xxxx 02349 37xxxx 02349 38xxxx 02349 39xxxx 02349 40xxxx 02349 41xxxx 02349 42xxxx 02349 43xxxx 02349 44xxxx 02349 45xxxx 02349 46xxxx 02349 47xxxx 02349 48xxxx 02349 49xxxx 02349 50xxxx 02349 51xxxx 02349 52xxxx 02349 53xxxx 02349 54xxxx 02349 55xxxx 02349 56xxxx 02349 57xxxx 02349 58xxxx 02349 59xxxx 02349 60xxxx 02349 61xxxx 02349 62xxxx 02349 63xxxx 02349 64xxxx 02349 65xxxx 02349 66xxxx 02349 67xxxx 02349 68xxxx 02349 69xxxx 02349 70xxxx 02349 71xxxx 02349 72xxxx 02349 73xxxx 02349 74xxxx 02349 75xxxx 02349 76xxxx 02349 77xxxx 02349 78xxxx 02349 79xxxx 02349 80xxxx 02349 81xxxx 02349 82xxxx 02349 83xxxx 02349 84xxxx 02349 85xxxx 02349 86xxxx 02349 87xxxx 02349 88xxxx 02349 89xxxx 02349 90xxxx 02349 91xxxx 02349 92xxxx 02349 93xxxx 02349 94xxxx 02349 95xxxx 02349 96xxxx 02349 97xxxx 02349 98xxxx 02349 99xxxx